UKKNJF
Français

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Rekrutacja UKKNJF

Zostań studentem UKKNJF - sprawdź naszą ofertę edukacyjną.

Tablica UKKNJF

Aktualne informacje o zmianach w planie zajęć oraz terminach i wynikach egzaminów.

Nauczyciele akademiccy

Poznaj naszą kadrę dydaktyczną lub pobierz materiały do zajęć.

Start » UKKNJF » Studia » Praca dyplomowa » Wytyczne redakcyjne pracy dyplomowej

Wytyczne redakcyjne pracy dyplomowej

2017-12-04

Wytyczne redakcyjne pracy dyplomowej (licencjackiej) w UKKNKJF UW

 

Praca dyplomowa (licencjacka) powinna dotyczyć zagadnień z zakresu nauczania i uczenia języka francuskiego jako języka obcego w szkole podstawowej (I i/lub II etap edukacyjny).

Objętość pracy nie powinna przekraczać 50 stron. Minimum to 30 stron. Praca drukowana jest dwustronnie (oprócz strony tytułowej i oświadczeń)

Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12. Tytuły rozdziałów  i podrozdziałów zapisujemy tą samą czcionką, stosując jedynie pogrubienie. Nie zwiększamy rozmiaru czcionki, nie podkreślamy, ani nie używamy żadnych „ozdobników”.

Interlinia 1,5.

Marginesy 2,5 cm z każdej strony.

Justowanie. Tekst w całej pracy powinien być wyrównany do lewego i do prawego marginesu.

Numeracja stron. Numerowanie stron rozpoczynam od strony ze spisem treści, wliczając wszystkie poprzedzające strony. (przykład: dwie strony tytułowe, dwie strony z oświadczeniami, a więc na stronie ze spisem treści pojawia się 5). Numery stron umieszcza się centralnie na dole strony.

Cytowanie w tekście pracy. Krótkie cytaty w pracy (do 3 linijek) bierzemy w cudzysłów. Cytowania powyżej trzech linijek umieszczamy w nowym akapicie i dla wyróżnienia piszemy kursywą. Każdy cytat powinien być opatrzony w tekście przypisem bibliograficznym podawanym w nawiasie. Przykłady:

- Cytowanie bezpośrednie

„Rytm mowy jest w każdym języku ściśle powiązany z innymi mięśniowymi ruchami ciała”. (Brown 1983 : 60)

- Parafrazowanie

Niektórzy językoznawcy (Brown 1988) uważają, że rytm mowy współistnieje z ruchami innych mięśni ciała.

Obowiązująca struktura pracy:

1. Strona tytułowa 1 (zawiera: pełną nazwę instytucji, imię i nazwisko autora, nr albumu, tytuł pracy w języku francuskim, wskazanie promotora oraz miejsce i rok złożenia pracy)

2. Strona tytułowa 2 (j.w. , ale: tytuł pracy w języku polskim i pod nim tytuł pracy w języku angielskim). Należy również umieścić kod pracy.

3. Strony z oświadczeniami autora i promotora pracy (po polsku, według obowiązującego wzoru)

4. Spis treści (powinien mieć układ hierarchiczny, uwzględniać wszystkie elementy składowe pracy, poprawną numerację stron)

5. Synopsis – syntetyczne streszczenie w języku francuskim o objętości nie przekraczającej ¾ strony.

6. Streszczenie w języku polskim o objętości nie przekraczającej ¾ strony. Pod streszczeniem powinny znajdować się słowa kluczowe po polsku, (należy je pisać w mianowniku liczby pojedynczej, i oddzielać przecinkami), powinno ich być około 5-8.

7. Wstęp  (Introduction) (nie powinien przekraczać dwóch stron, optymalna objętość 1,5 strony). Wstęp powinien zawierać następujące elementy:

- krótkie ogólne wprowadzenie w problematykę

- prezentacja tematu pracy

- uzasadnienie wyboru tematu pracy

- cele prace : cel główny i cele szczegółowe

- przyjęta metodologia

- prezentacja struktury pracy i syntetyczna prezentacja zawartości poszczególnych części, rozdziałów pracy

8. Poszczególne części (rozdziały, sekcje) pracy

Poszczególne części pracy powinny mieć zbliżoną objętość. Tytuł rozdziału powinien być ściśle powiązany z prezentowanymi w nim treściami. Każdy rozdział powinien zawierać wstęp, cel(e), rozwinięcie i podsumowanie.

Część teoretyczna (około ½ objętości pracy)

  • podzielona na rozdziały (podział uzasadniony strukturą i materiałami wybranymi do części praktycznej)

Część praktyczna (około ½ objętości pracy)

  • prezentacja części praktycznej: wskazanie ścisłych związków między częściami teoretyczną i praktyczną
  • autorskie scenariusze lekcji (minimum 3) stanowiące cykl lekcji ściśle powiązanych z tematyką pracy
  • samoocena realizacji lekcji (tzw. fiches d’autoévalustion). Samoocena powinna uwzględniać:

- stopień realizacji celów lekcji

- rozplanowanie poszczególnych zadań

- efektywność działań nauczyciela

- efektywność pracy uczniów

- napotkane trudności w czasie realizacji lekcji

- sugestie i uwagi dotyczące ewentualnych korekt działań metodycznych

9.    Wnioski ogólne (Conclusion)

  • ogólna ocena stopnia realizacji celów pracy
  • wskazanie głównych efektów przeprowadzonych analiz teoretycznych oraz badań własnych
  • wskazanie ewentualnych kierunków  możliwości kontynuowania tematu

10.  Bibliografia (wykaz literatury cytowanej w pracy 20-25 pozycji bibliograficznych: książki, artykuły, źródła internetowe) Wykaz bibliografii opracowujemy w porządku alfabetycznym wg nazwisk autorów.

Sposób opisu źródeł:

- Książka (jeden autor)

Gajos, M. 2010. Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

- Książka (dwóch i więcej autorów)

Robert, J-P., Rosen, E. 2010. Dictionnaire pratique du CECR. Paris: Éditions OPHRYS.

- Książka (zbiór tekstów, artykułów pod redakcją)

Baran-Łucarz, M. (réd.) 2014. Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

- Artykuł opublikowany w czasopiśmie

Piotrowska-Skrzypek, M. 2016. „Angielski szansą dla francuskiego, czyli refleksja o zintegrowanym nauczaniu językowym z perspektywy dydaktyki wielojęzyczności”. Neofilolog 46/2. 173-183.

 

- Artykuł opublikowany w pracy zbiorowej

Smuk, M. 2014. „Savoir-être: wyzwanie epistemologiczne”. Dans: Baran-Łucarz, M. (réd.).

2014. Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocławskiego. 281-292.

 

- Źródła internetowe opatrujemy pełnym linkiem wraz z datą ostatniego dostępu.

 

11.  Aneksy (ewentualnie)

  • dołączone materiały stworzone dla potrzeb części praktycznej        
  • lub inne materiały dodatkowe (związane z tematyką pracy i częścią praktyczną)