Skrócona procedura składania pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego w CKNJOiEE 2021/2022

Skrócona procedura składania pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego w CKNJOiEE 2021/2022

  1. Promotor akceptuje ostateczną wersję pracy dyplomowej w terminie wcześniej wyznaczonym.
  2. Na minimum 14 dni przed obroną, student wprowadza pracę do APD (Archiwum Prac Dyplomowych) w formie pliku PDF wraz z tytułem pracy, streszczeniem, słowami kluczowymi, w języku pracy, w języku polskim a także angielskim, gdy język pracy jest inny niż języki angielski. System APD generuje automatyczne powiadomienie o wprowadzeniu pracy przez studenta.
  3. Na prośbę promotora KJD powołuje Komisję Egzaminacyjną i podaje jej skład do sekretariatu CKNJOiEE.
  4. Sekretariat otwiera elektroniczną kartę obiegową studenta w USOSweb, o czym student jest powiadamiany automatycznie przez system.
  5. Student  wypełnia elektroniczną kartę obiegową w USOSweb.
  6. Promotor sprawdza pracę w systemie antyplagiatowym dostępnym w APD, generuje raport antyplagiatowy i go zatwierdza, a następnie zatwierdza pracę.
  7. Promotor wpisuje zaliczenie seminarium dyplomowego w protokole elektroniczym USOS.
  8. Na co najmniej trzy dni przed egzaminem dyplomowym promotor i recenzenci wpisują oraz zatwierdzają recenzje w APD.
  9. Student przystępuje do obrony według harmonogramu ogłoszonego na stronie CKNJOiEE po uzyskaniu wszystkich ocen w USOSweb i po rozliczeniu programu studiów przez sekretariat
  10. Student jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia w USOSweb informacji o terminie oraz godzinie obrony na dzień przed obroną.

Szczegółowe zasady dyplomowania określa UCHWAŁA NR 17 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKU NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr 4 RADY DYDAKTYCZNEJ Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauczanie języków obcych z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Szczegółowych Zasad Dyplomowania na kierunku nauczanie języków obcych

Skip to content