Informacje dla nowo przyjętych studentów studiów I stopnia

Informacje dla nowo przyjętych studentów studiów I stopnia w CKNJOiEE UW w roku akademickim 2020/2021

 

Z dniem 9.09.2020 wszyscy nowo przyjęci studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia z pierwszej tury rekrutacji zostali immatrykulowani w systemie USOS. Każdy nowoprzyjęty student może zalogować się do USOSweb poprzez swój identyfikator (PESEL) oraz hasło, które jest takie samo, jak do konta IRK.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że każdy nowo przyjęty  student CKNJOiEE UW JEST ZOBOWIĄZANY przed początkiem roku akademickiego zapisać się do wybranej przez siebie grupy zajęciowej ze specjalności głównej oraz specjalności dodatkowej.  Na semestr letni student zostaje przepisany automatycznie.

Każdy  nowo przyjęty student CKNJOiEE UW jest zobowiązany zapisać się na:

– zajęcia specjalności głównej – „Nauczanie języka angielskiego”

– oraz zajęcia specjalności dodatkowej –  „Nauczanie języka francuskiego” lub „Nauczanie języka niemieckiego” lub „Nauczanie przedmiotu Wiedza o społeczeństwie”

Harmonogram rejestracji:

18.09.2020 r. – 25.09.2020 r. –  I tura – rejestracja dla studentów przyjętych z I tury rekrutacji

27.09.2020 r. – 30.09.2020 r. – II tura – giełda grup, podczas której studenci mogą dokonać zamiany grupy

Miejsce rejestracji: https://usosweb.uw.edu.pl/  , start godz.21.30

UWAGA!

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o:

– sprawdzenie działania hasła logującego do systemu, a w razie problemów  kontaktowanie się poprzez adres mailowy: ladamski@uw.edu.pl

– zapoznanie się z aktualną wersją planu zajęć, który znajduje się na stronie Centrum w zakładce STUDENT/plany zajęć.

– sprawdzenie informacji o rozpoczynającej się rejestracji, która będzie widoczna na indywidualnych kontach USOSWeb na 2 dni przed jej rozpoczęciem.

UWAGA: STUDENCI I ROKU W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 NIE REJESTRUJĄ SIĘ NA:

  • LEKTORATY
  • ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
  • ZAJĘCIA WF

===============================

Prosimy również, zgodnie z zaleceniem Pana Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia o zapoznanie się z:

Regulaminem Studiów na UW

Zarządzeniem nr 206 Rektora UW w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Kalendarzem akademickim na rok akademicki 2020/21

Wykazem przedmiotowym (programem) studiów stacjonarnych dla I roku w r.a. 2020/21

===========================

Harmonogram dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku studiów stacjonarnych CKNJOiEE UW w roku akademickim 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 16 z dnia 18 kwietnia 2007 każdy student jest zobowiązany posługiwać się uniwersyteckim adresem e-mail (nazwa@student.uw.edu.pl), który jest KONIECZNY DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ON-LINE

ZAKŁADANIE KONTA E-MAIL NA UW: https://mojekonto.uw.edu.pl/

Skip to content