Informacje dla nowo przyjętych studentów studiów I stopnia

Informacje dla nowo przyjętych studentów studiów I stopnia w CKNJOiEE UW w roku akademickim 2022/2023

 

W chwili obecnej nowo przyjęci studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia z pierwszej tury rekrutacji zostali immatrykulowani w systemie USOS. Każdy nowo przyjęty student może zalogować się do USOSweb poprzez swój identyfikator (PESEL) oraz hasło, które jest takie samo, jak do konta IRK.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że każdy nowo przyjęty  student CKNJOiEE UW JEST ZOBOWIĄZANY przed początkiem roku akademickiego zapisać się do wybranej przez siebie grupy zajęciowej ze specjalności głównej oraz specjalności dodatkowej “Wiedza o społeczeństwie”.  Na semestr letni student zostaje przepisany automatycznie.

Każdy  nowo przyjęty student CKNJOiEE UW jest zobowiązany zapisać się na:

– zajęcia specjalności głównej – „Nauczanie języka angielskiego”

– oraz zajęcia specjalności dodatkowej –   „Nauczanie przedmiotu Wiedza o społeczeństwie”

Harmonogram rejestracji:

29.09.2022 r., godz.21.30 – 30.09.2022 r., godz.21.30 –  I tura

01.10.2022 r. , godz.21.30 – 02.10.2022 r., godz.21.30 – II tura – giełda grup, podczas której studenci mogą dokonać zamiany grupy

Miejsce rejestracji: https://usosweb.uw.edu.pl/  , start godz.21.30

UWAGA!

Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o:

– sprawdzenie działania hasła logującego do systemu, a w razie problemów  kontaktowanie się poprzez adres mailowy: ladamski@uw.edu.pl

– zapoznanie się z aktualną wersją planu zajęć, który znajduje się na stronie Centrum w zakładce STUDENT/plany zajęć.

UWAGA: STUDENCI I ROKU W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 NIE REJESTRUJĄ SIĘ NA:

  • LEKTORATY
  • ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
  • ZAJĘCIA WF

===============================

Prosimy również, zgodnie z zaleceniem Pana Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia o zapoznanie się z:

Regulaminem Studiów na UW

Kalendarzem akademickim na rok akademicki 2022/23

– Wykazem przedmiotowym (programem) studiów stacjonarnych dla I roku w r.a. 2022/23

===========================

Harmonogram dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów I roku studiów stacjonarnych CKNJOiEE UW w roku akademickim 2022/2023

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 16 z dnia 18 kwietnia 2007 każdy student jest zobowiązany posługiwać się uniwersyteckim adresem e-mail (nazwa@student.uw.edu.pl), który jest KONIECZNY DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ON-LINE

ZAKŁADANIE KONTA E-MAIL NA UW: https://mojekonto.uw.edu.pl/

Skip to content