PROJEKTY CKNJOIEE

Udział w projektach – prof. ucz. dr hab. Joanna Nijakowska, dr Ewa Guz Nazwa projektu SCALED – Supporting Content and Language Learning Across Diversity https://www.scaled.uw.edu.pl             Cel projektu Celem projektu jest opracowanie nowej oferty edukacyjnej – kursu zdalnego w zakresie metod edukacji włączającej, uniwersalnego projektowania w edukacji oraz metod zwiększania dostępności procesu nauczania, treści i materiałów w kontekście kształcenia językowego oraz poprzez język (ang. EFL, CLIL, EMI). Kurs stanowić będzie część oferty szkolenia i doskonalenia zawodowego przyszłych i obecnych nauczycieli języków obcych i nauczycieli akademickich. Projekt jest uzupełnieniem działań równościowych i antydyskryminacyjnych na UW i odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności akademickiej i szkolnej (nauczycieli języków obcych). Kurs wyposaży nauczycieli w narzędzia pozwalające na likwidowanie barier i efektywne włączenie wszystkich uczniów w proces kształcenia językowego. Właściwe przygotowanie zawodowe nauczycieli w zakresie odpowiadania na zróżnicowane potrzeby wszystkich uczących się, a zwłaszcza osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest warunkiem koniecznym inkluzji społecznej. Korzyści długoterminowe to wyrównanie szans edukacyjnych i znaczące podniesienie dobrostanu dzieci i młodzieży uczącej się języków obcych i poprzez język. The aim of the SCALED project is to develop a new educational offer – online course (interactive and self-study mode that can be adapted to onsite use) in the field of inclusive education methods, universal design for learning, differentiated instruction and methods of increasing the accessibility of the teaching process, content and materials in the context of foreign language teaching and education through language (EFL, CLIL, EMI). The course, based on the latest research findings and trends in education, will be part of the initial training and professional development of pre-service and in-service foreign language teachers and academic teachers. The project complements equity and anti-discrimination activities at the UW and responds to the needs of the academic and school community. The course will equip teachers with tools to eliminate barriers and effectively include all students in the language education process. Appropriate professional training of teachers in terms of responding to the diverse needs of all learners, especially people with special educational needs, is a necessary condition for social inclusion. Long-term benefits include equalizing educational opportunities and significantly improving the well-being of children and young people learning foreign languages and learning content through a foreign language. The course will be available as part of open educational resources and widely disseminated locally and internationally, and included in the educational offer of partner universities.   Pełniona funkcja w projekcie prof. Joanna Nijakowska – kierownik projektu dr Ewa Guz – członek zespołu Instytucja realizująca projekt Uniwersytet Warszawski, CKNJOiEE – koordynator, Oslo Metropolitan University – partner Źródło finansowania EEA Grants (https://eeagrants.org/) Projekt SCALED korzysta z dofinansowania o wartości 117,960€ otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu SCALED jest stworzenie kursu online przygotowującego nauczycieli do nauczania włączającego, uniwersalnego projektowania w edukacji, zwiększania dostępności w edukacji językowej, zwłaszcza w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. The SCALED project benefits from a EUR 117,960 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The aim of the SCALED project is to create an online course preparing teachers for inclusive teaching, universal design for learning, and increasing accessibility in language education, especially with regard to students with Special Educational Needs. Udział w projektach – dr Danuta Romaniuk, UKKNJA Nazwa projektu International University: The Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space, 2012-2015 www.intluni.eu Cel projektu Projekt poświęcony mechanizmom zapewniania jakości kształcenia w wielojęzycznej i wielokulturowej przestrzeni edukacyjnej uczelni. Dzięki doświadczeniom zgromadzonym przez 38 uczelni z 27 krajów Europy i sąsiadujących, ten duży europejski projekt opracował rekomendacje działań projakościowych odnoszących się do różnych programów kształcenia, dyscyplin, cyklów, poziomów oraz do szerszego środowiska akademickiego. Rekomendacje stosują się na wszelkich istotnych dla edukacji poziomach: grupy zajęciowej, uczelni, decydentów krajowych oraz organizacji europejskich. Projekt ItnlUni jest znaczącym narzędziem służącym wdrażaniu i pogłębianiu procesu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem wymogów jakości kształcenia. Pełniona funkcja w projekcie Reprezentant UW w projekcie Instytucja realizująca projekt Erasmus Academic Network, LLP, koordynacja Aarhus University, Dania Udział w projektach – dr Jacek Romaniuk, UKKNJA Nazwa projektu Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe (CALOHEE) www.calohee.eu Cel projektu Projekt poświęcony stworzeniu i rozwinięciu przejrzystego i ugruntowanego podejścia do porównywania i mierzenia efektów uczenia się w europejskim szkolnictwie wyższym.  Jednym z najważniejszych celów projektu jest ustalenie czy absolwenci szkół wyższych są przygotowani do pełnienia różnorodnych ról w swoich społeczeństwach (analizowanych w oparciu o takie aspekty jak rozwój osobowy, postawy obywatelskie czy stopień zatrudnialności) przy jednoczesnym spełnianiu standardów akademickich właściwych dla opanowywanego obszaru wiedzy.  Projekt obejmuje swoim zasięgiem pięć znaczących obszarów akademickich: fizykę, budownictwo lądowe, pielęgniarstwo, historię oraz nauki pedagogiczne (z uwzględnieniem kształcenia nauczycieli). UW uczestniczy w pracach grupy projektowej w zakresie nauk pedagogicznych.  CALOHEE ma za zadanie wypracowanie narzędzi i procesów przydatnych do testowania absolwentów studiów I i II stopnia,  wychodzących naprzeciw oczekiwaniom różnych interesariuszy rynków pracy i szkolnictwa wyższego w Europie. Pełniona funkcja w projekcie Reprezentant UW w projekcie Instytucja realizująca projekt Erasmus+ Programme, International Tuning Academy, 2015 – 2017 Udział w projektach – dr Anna Murkowska i dr Jacek Romaniuk Nazwa projektu Grupa robocza Języki w Edukacji Cel projektu 1 grudnia 2016 została zainicjowana przez Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Języków grupa robocza poświęcona językom w edukacji. Grupa ma za zadanie określenie sytuacji i mechanizmów dotyczących pozycji języków krajów Unii Europejskiej, grup etnicznych oraz migrantów w środowisku akademickim. Głównym zadaniem tej grupy będzie określenie  działania dla zapewnienia równouprawnienia językowego oraz językowej i kulturowej różnorodności na uczelniach wraz z dbałością o zachowanie standardów naukowych i dydaktycznych. Pełniona funkcja w projekcie Reprezentanci UW w grupie roboczej ELC Instytucja realizująca projekt European Language Council Udział w projektach – Małgorzata Piotrowska-Skrzypek Nazwa projektu Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń. Cel projektu Głównym celem projektu jest przygotowanie założeń prawno-organizacyjnych i finansowych szkół ćwiczeń, a także zaproponowanie przykładowych form i metod pracy umożliwiających utworzenie oraz prowadzenie szkoły jako szkoły ćwiczeń. Tak działająca placówka może stanowić uzupełnienie systemu doskonalenia nauczycieli, służyć praktycznym działaniom w podnoszeniu kompetencji nauczycieli i kandydatów do zawodu nauczycielskiego. Pełniona funkcja w projekcie Ekspert – przedstawiciel uczelni do opracowania modelu szkoły ćwiczeń. W skład zespołu eksperckiego wchodzą nauczyciele i dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji wspomagania: placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, pracownicy uczelni oraz organów prowadzących szkoły i sprawujących nadzór pedagogiczny. Instytucja realizująca projekt Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie: https://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-power/szko%C5%82a-%C4%87wicze%C5%84?start=10 Nazwa projektu Ogólnopolska Olimpiada Języka Francuskiego (OJF) Cel projektu Głównym celem przeprowadzanej na terenie całego kraju Olimpiady jest promocja nauczania i uczenia się języka francuskiego w szeroko rozumianym kontekście edukacji wielojęzycznej i wielokulturowej. Cel jest realizowany poprzez wyłonienie i nagradzanie najbardziej utalentowanej młodzieży oraz poznanie wybitnych nauczycieli, przygotowujących uczniów do udziału w Olimpiadzie. Pełniona funkcja w projekcie Koordynator Olimpiady, członkini prezydium Komitetu Głównego. Instytucja realizująca projekt: PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.ojf.org.pl Logo projektu Nazwa projektu Współpraca z Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim. Cel projektu Głównym celem jest poszerzenie oferty praktyk dla studentów II i III roku pierwszej i drugiej specjalności UKKNJF kształtujących kompetencje dydaktyczne w zakresie nauczania języka francuskiego poprzez ich udział w lekcjach j. francuskiego jako obcego oraz j. francuskiego jako języka nauczania w przedszkolu i szkole podstawowej przy Liceum Francuskim im. R. Gościnnego w Warszawie oraz poprzez uzyskanie uprawnień i pełnienie funkcji egzaminatora DELF Prim i Junior (poziom A1.1, A1 i A2). Pełniona funkcja w projekcie Koordynator projektu wraz z Małgorzatą Chojnacką, kierownikiem praktyk w UKKNJF. Instytucja realizująca projekt Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuskie w Warszawie.  Udział w projektach – Małgorzata Chojnacka, Nazwa projektu Współpraca z Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim. Cel projektu Głównym celem jest poszerzenie oferty praktyk dla studentów II i III roku pierwszej i drugiej specjalności UKKNJF kształtujących kompetencje dydaktyczne w zakresie nauczania języka francuskiego poprzez ich udział w lekcjach j. francuskiego jako obcego oraz j. francuskiego jako języka nauczania w przedszkolu i szkole podstawowej przy Liceum Francuskim im. R. Gościnnego w Warszawie oraz poprzez uzyskanie uprawnień i pełnienie funkcji egzaminatora DELF Prim i Junior (poziom A1.1, A1 i A2). Pełniona funkcja w projekcie Koordynator projektu wraz z Małgorzatą Piotrowską- Skrzypek, kierownikiem  UOKNJF. Instytucja realizująca projekt Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Warszawie. Nazwa projektu PROJEKT KORESPONDENCJI MIĘDZYSZKOLENEJ Cel projektu Celem projektu jest: 1. Kształcenie kompetencji interkulturowej u uczniów szkoły podstawowej i motywowanie ich do nauki języka francuskiego przez zorganizowanie polsko-francuskiej korespondencji uczniowskiej, 2. Przygotowanie studentów, przyszłych nauczycieli języka francuskiego, realizatorów projektu do kształcenia kompetencji interkulturowej i wczesnego nauczania języka francuskiego, 3. Uświadomienie nauczycielom zjawiska interkulturowości i ich roli w kształceniu kompetencji interkulturowej. Pełniona funkcja w projekcie Koordynator projektu, kierownik praktyk  UOKNJF. Instytucja realizująca projekt Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego – Uniwersytet Warszawski, studenci II roku,  Szkoła Podstawową nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie – Polska, École élémentaire Paul Langevin w Paryżu – Francja Logo projektu Brak Nazwa projektu PROJEKT WYMIANY STUDENTÓW Cel projektu Studentka ESPE Centre Val de Loire Université d’Orléans przyjeża do Polski na trzy tygodnie praktyk. W tym czasie będzie obserwować lekcje i prowadzić swoje własne zajęcia w  Polsko-Francuskiej Szkole Podstawowej La Fontaine przy ul. Wandy Rutkiewicz 2  w Warszawie. Celem projektu jest nawiązanie bliższych kontaktów z placówką przyjmującą studentów UKKNJF w ramach projektu Erasmus+, a także motywowanie naszej szkoły ćwiczeń do kontynuowania współpracy z UKKNJF UW i przyjmowania studentów na praktyki Pełniona funkcja w projekcie Koordynator projektu, kierownik praktyk  UOKNJF. Instytucja realizująca projekt Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego – Uniwersytet Warszawski, ESPE Centre Val de Loire  , Université d’Orléans, Polsko-Francuskiej Szkole Podstawowej La Fontaine Nazwa projektu Program początkowego nauczania języka francuskiego z elementami edukacji różnojęzycznej i interkulturowej Cel projektu Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej uczniów przy okazji prowadzenia lekcji języka francuskiego: systematyczne odwoływanie się do wiedzy i umiejętności językowych/ kulturowych uczniów związanych z językiem ojczystym i innymi językami które znają, lub pobieżnie poznali Pełniona funkcja w projekcie Koordynator projektu wraz z mgr Janiną  Zielińską, kierownik praktyk  UOKNJF. Instytucja realizująca projekt Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego – Uniwersytet Warszawski, Szkoł Podstawowej nr 146 w W-wie. Logo projektu Nazwa projektu Współpraca z Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim. Cel projektu Głównym celem jest poszerzenie oferty praktyk dla studentów II i III roku pierwszej i drugiej specjalności UOKNJF kształtujących kompetencje dydaktyczne w zakresie nauczania języka francuskiego poprzez ich udział w lekcjach j. francuskiego jako obcego oraz j. francuskiego jako języka nauczania w przedszkolu i szkole podstawowej przy Liceum Francuskim im. R. Gościnnego w Warszawie oraz poprzez uzyskanie uprawnień i pełnienie funkcji egzaminatora DELF Prim i Junior (poziom A1.1, A1 i A2). Pełniona funkcja w projekcie Koordynator projektu wraz z Małgorzatą Piotrowską- Skrzypek, kierownikiem  UOKNJF. Instytucja realizująca projekt Uniwersyteckie Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Warszawie. Udział w projektach – Janina Zielińska Nazwa projektu „Travailler à la réalisation d’un référentiel des compétences des enseignants dans les domaines couverts par le CARAP” Pełniona funkcja w projekcie Praca w międzynarodowej grupie nad częścią związaną ze stworzeniem zestawu deskryptorów kompetencji potrzebnych nauczycielom związanych z podejściami pluralistycznymi. Instytucja realizująca projekt Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (ECML/CELV) Logo projektu Udział w projektach – Przemysław Wolski Nazwa projektu „ Berufsbezogene und (inter)kulturelle Kompetenzen im deutsch-polnischen Kultur- und Wirtschaftsraum“ realizowany w ramach programu „Germanistische Institutspartnerschaft“ – DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Cel projektu Na lata 2017-2019 zaplanowano działania w 2 obszarach: -kształcenie językowe dla potrzeb polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem planowanej reformy systemu edukacji, -dokumentacja wspomnień w zakresie polsko-niemieckiej wymiany kulturowej. Pełniona funkcja w projekcie Badacz. Zakres działań: -analiza działań komunikacyjnych w wybranych obszarach działalności zawodowej i stworzenie korpusu typowych działań, -stworzenie bazy danych jako zasobu otwartego, -warsztaty na temat tworzenia programów nauczania języka dla potrzeb zawodowych -stworzenie wzorcowego programu -tworzenie materiałów dydaktycznych ew. wersji próbnej podręcznika, -wykłady gościnne i badania na terenie uczelni partnerskiej, -stworzenie oprogramowania dydaktycznego, -przygotowanie kursu języka niemieckiego dla potrzeb zawodowych. Instytucja realizująca projekt -Bergische Universität Wuppertal -Uniwersytet Warszawski ( Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej,  Instytut Germanistyki, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego)      
Skip to content