Opłaty za studia

Wszyscy studenci UKKNJA , którzy zobowiązani są do wniesienia opłaty za studia (czesne, powtarzanie, warunki) dokonują opłaty za studia jedynie poprzez indywidualne konto podane w USOSweb. Przewodnik dotyczący płatności dostępny jest TUTAJ. Opłaty za studia można dokonać maksymalnie w trzech ratach w semestrze. W tym celu należy wybrać plan ratalny w systemie USOSweb. Wyboru planu ratalnego na rok akademicki 2019/2020 należy dokonać w terminie: 30.09.2019. Niedokonanie wyboru planu ratalnego powoduje konieczność wniesienia opłaty za semestr w całości . Termin wniesienia opłaty w całości za semestr zimowy 2019/2020 oraz pierwszej raty upływa 30.09.2019

Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów–cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2019/2020

Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów


Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały nr 135 Senatu UW z dnia 27 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym,opłaty za studia powinny być uiszczane w terminie określonym przez Dyrektora CKNJOiEE UW w harmonogramie opłat (zgodne ze złożoną przez studenta deklaracją w USOSWeb). Za nieterminowe uiszczenie opłat za studia pobierane są odsetki ustawowe. (w wysokości 13% w skali roku)
Jak uzyskać fakturę ?