Pytania i odpowiedzi

Studenci, którzy zaliczyli Szkolenie BHP na innym Wydziale UW, nie muszą zaliczać go ponownie. Aby, przepisać Szkolenie trzeba złożyć na początku października przez USOSweb podanie z prośbą o przepisanie zaliczenia Szkolenia BHP, które zostało zaliczone w roku akad. …………. podczas studiów na Wydziale ……………….…. Uniwersytetu Warszawskiego.
Student, który będzie przepisywał zaliczenie Szkolenia BHP proszony jest o nie zapisywanie się na przedmiot na platformie COME UW.
Studenci, którzy zaliczyli Szkolenie BHP na innej Uczelni (nie starsze niż z roku akad. 2016/17), powinni przesłać prośbę na początku października wraz ze skanem/zdjęciem dokumentu potwierdzającego zaliczenie szkolenia BHP na innej Uczelni do koordynatora przedmiotu p. Doroty Olejarki d.olejarka@adm.uw.edu.pl lub p. Niny Zielińskiej nzielinska@adm.uw.edu.pl
Student, który będzie przepisywał zaliczenie Szkolenia BHP proszony jest o nie zapisywanie się na przedmiot na platformie COME UW.
Zaświadczenie o szkoleniu z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają studentów do zaliczenia szkolenia BHP.
Student UW, który studiuje na dwóch kierunkach, posługuje się jedną i tą samą ELS (Elektroniczna Legitymacja Studenta).
Prawo do posiadania ELS mają studenci do dnia ukończenia studiów II stopnia lub studiów magisterskich, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów I stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. Jeżeli student odbiera dyplom po 31 października powinien zwrócić ELS, lub zatrzymać ją pod warunkiem, że dostarczy zaświadczenie o studiowaniu na innym kierunku UW.
Student, który studiował/studiuje na innym kierunku musi zrealizować zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez UW z puli zajęć oznaczonych jako zajęcia typu OG. Nie ma możliwości uznania przedmiotu kierunkowego z innego wydziału jako ogun. Mówi o tym regulamin studiów UW:
VI. ZALICZENIE ETAPU STUDIÓW
§ 37
4. Przedmiotem wskazanym przez studenta w rozliczaniu etapu studiów nie może być przedmiot, który został już uwzględniony przy zaliczaniu innego etapu studiów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach KJD może uznać dany przedmiot za przedmiot równoważny.
Tabele odnoszą się wyłącznie do średnich ocen studentów. Nie uwzględniają punktów za pozostałe osiągnięcia, w związku z czym nie można na ich podstawie powiedzieć, kto dostanie stypendium.
Skip to content