Pytania i odpowiedzi

Studenci, którzy zaliczyli Szkolenie BHP na innym Wydziale UW, nie muszą zaliczać go ponownie. Aby, przepisać Szkolenie trzeba złożyć na początku października przez USOSweb podanie z prośbą o przepisanie zaliczenia Szkolenia BHP, które zostało zaliczone w roku akad. …………. podczas studiów na Wydziale ……………….…. Uniwersytetu Warszawskiego.
Student, który będzie przepisywał zaliczenie Szkolenia BHP proszony jest o nie zapisywanie się na przedmiot na platformie COME UW.
Studenci, którzy zaliczyli Szkolenie BHP na innej Uczelni (nie starsze niż z roku akad. 2016/17), powinni przesłać prośbę na początku października wraz ze skanem/zdjęciem dokumentu potwierdzającego zaliczenie szkolenia BHP na innej Uczelni do koordynatora przedmiotu p. Doroty Olejarki d.olejarka@adm.uw.edu.pl lub p. Niny Zielińskiej nzielinska@adm.uw.edu.pl
Student, który będzie przepisywał zaliczenie Szkolenia BHP proszony jest o nie zapisywanie się na przedmiot na platformie COME UW.
Zaświadczenie o szkoleniu z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają studentów do zaliczenia szkolenia BHP.
Student UW, który studiuje na dwóch kierunkach, posługuje się jedną i tą samą ELS (Elektroniczna Legitymacja Studenta).
Prawo do posiadania ELS mają studenci do dnia ukończenia studiów II stopnia lub studiów magisterskich, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów I stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. Jeżeli student odbiera dyplom po 31 października powinien zwrócić ELS, lub zatrzymać ją pod warunkiem, że dostarczy zaświadczenie o studiowaniu na innym kierunku UW.
Student, który studiował/studiuje na innym kierunku musi zrealizować zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez UW z puli zajęć oznaczonych jako zajęcia typu OG. Nie ma możliwości uznania przedmiotu kierunkowego z innego wydziału jako ogun. Mówi o tym regulamin studiów UW:
VI. ZALICZENIE ETAPU STUDIÓW
§ 37
4. Przedmiotem wskazanym przez studenta w rozliczaniu etapu studiów nie może być przedmiot, który został już uwzględniony przy zaliczaniu innego etapu studiów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach KJD może uznać dany przedmiot za przedmiot równoważny.
Tabele odnoszą się wyłącznie do średnich ocen studentów. Nie uwzględniają punktów za pozostałe osiągnięcia, w związku z czym nie można na ich podstawie powiedzieć, kto dostanie stypendium.
Nie można uczestniczyć dwa razy w tym samym e-lektoracie podczas toku studiów. Natomiast, jeśli różnica w kodzie dotyczy poziomu, nie jednostki oferującej zajęcia, to jest to inny lektorat. Czyli: jeśli student w semestrze zimowym uczestniczy w zajęciach: 4103-NIESB2.1.a ,
a w semestrze letnim chciałby się zapisać do grupy: 4103-NIESB2.1.b to jest to możliwe (inne jest rozszerzenie: zima-a-niższy, lato-b-wyższy) czyli nie jest to to samo.
W tym wypadku nie można się zapisać do grupy oferowanej np.: przez Szkołę Języków Obcych: 4024-NIESB2.1.a
.
Aby zostać objętym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ należy skierować prośbę mailową do p. mgr Ewy Sękulskiej z BSS ewa.sekulska@adm.uw.edu.pl
Do maila należy dołączyć:
– wypełniony wniosek, który znajduje się pod tym linkiem http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/01/ubezpieczenie_zdrowotne.pdf
– zaświadczenie o statusie studenta
.
Wówczas składa Pan/i podanie o powtarzanie trzeciego roku i w odpowiednim czasie przystępuje Pan/i do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego, jednakże uprzednio musi się Pan/i zarejestrować na 10 godzinny kurs online. Informacje dotyczące tej sytuacji znajdują się pod poniższym linkiem:
http://języki.pełnomocnik.uw.edu.pl/kolejny-zeton-egzaminacyjny/
Skip to content