Projekty CKNJOiEE

I. Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

\r\n

1.Udział w projektach – dr Danuta Romaniuk, UKKNJA

\r\n

Nazwa projektu

\r\n

International University: The Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space, 2012-2015
www.intluni.eu

\r\n

Cel projektu

\r\n

Projekt poświęcony mechanizmom zapewniania jakości kształcenia w wielojęzycznej i wielokulturowej przestrzeni edukacyjnej uczelni. Dzięki doświadczeniom zgromadzonym przez 38 uczelni z 27 krajów Europy i sąsiadujących, ten duży europejski projekt opracował rekomendacje działań projakościowych odnoszących się do różnych programów kształcenia, dyscyplin, cyklów, poziomów oraz do szerszego środowiska akademickiego. Rekomendacje stosują się na wszelkich istotnych dla edukacji poziomach: grupy zajęciowej, uczelni, decydentów krajowych oraz organizacji europejskich. Projekt ItnlUni jest znaczącym narzędziem służącym wdrażaniu i pogłębianiu procesu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem wymogów jakości kształcenia.

\r\n

Pełniona funkcja w projekcie

\r\n

Reprezentant UW w projekcie

\r\n

Instytucja realizująca projekt

\r\n

Erasmus Academic Network, LLP, koordynacja Aarhus University, Dania

\r\n

Logo projektu

\r\n

    

\r\n

2.Udział w projektach – dr Jacek Romaniuk, UKKNJA

\r\n

Nazwa projektu

\r\n

Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe (CALOHEE)
www.calohee.eu

\r\n

Cel projektu

\r\n

Projekt poświęcony stworzeniu i rozwinięciu przejrzystego i ugruntowanego podejścia do porównywania i mierzenia efektów uczenia się w europejskim szkolnictwie wyższym.  Jednym z najważniejszych celów projektu jest ustalenie czy absolwenci szkół wyższych są przygotowani do pełnienia różnorodnych ról w swoich społeczeństwach (analizowanych w oparciu o takie aspekty jak rozwój osobowy, postawy obywatelskie czy stopień zatrudnialności) przy jednoczesnym spełnianiu standardów akademickich właściwych dla opanowywanego obszaru wiedzy.  Projekt obejmuje swoim zasięgiem pięć znaczących obszarów akademickich: fizykę, budownictwo lądowe, pielęgniarstwo, historię oraz nauki pedagogiczne (z uwzględnieniem kształcenia nauczycieli). UW uczestniczy w pracach grupy projektowej w zakresie nauk pedagogicznych.  CALOHEE ma za zadanie wypracowanie narzędzi i procesów przydatnych do testowania absolwentów studiów I i II stopnia,  wychodzących naprzeciw oczekiwaniom różnych interesariuszy rynków pracy i szkolnictwa wyższego w Europie.

Pełniona funkcja w projekcie

Reprezentant UW w projekcie
 
Instytucja realizująca projekt
 
Erasmus+ Programme, International Tuning Academy, 2015 – 2017

\r\n

Logo projektu:

\r\n

\r\n

3.Udział w projektach – dr Anna Murkowska i dr Jacek Romaniuk, UKKNJA
Nazwa projektu

\r\n

Grupa robocza Języki w Edukacji

\r\n

Cel projektu

\r\n

1 grudnia 2016 została zainicjowana przez Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Języków grupa robocza poświęcona językom w edukacji. Grupa ma za zadanie określenie sytuacji i mechanizmów dotyczących pozycji języków krajów Unii Europejskiej, grup etnicznych oraz migrantów w środowisku akademickim. Głównym zadaniem tej grupy będzie określenie  działania dla zapewnienia równouprawnienia językowego oraz językowej i kulturowej różnorodności na uczelniach wraz z dbałością o zachowanie standardów naukowych i dydaktycznych.

\r\n

Pełniona funkcja w projekcie

\r\n

Reprezentanci UW w grupie roboczej ELC

\r\n

Instytucja realizująca projekt

\r\n

European Language Council

\r\n

Logo projektu

\r\n

\r\n

II Uniwesyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

\r\n

1.Udział w projektach – Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, UKKNJF

\r\n

Nazwa projektu

\r\n

Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń.

\r\n

Cel projektu

\r\n

Głównym celem projektu jest przygotowanie założeń prawno-organizacyjnych i finansowych szkół ćwiczeń, a także zaproponowanie przykładowych form i metod pracy umożliwiających utworzenie oraz prowadzenie szkoły jako szkoły ćwiczeń. Tak działająca placówka może stanowić uzupełnienie systemu doskonalenia nauczycieli, służyć praktycznym działaniom w podnoszeniu kompetencji nauczycieli i kandydatów do zawodu nauczycielskiego.

\r\n

Pełniona funkcja w projekcie

\r\n

Ekspert – przedstawiciel uczelni do opracowania modelu szkoły ćwiczeń. W skład zespołu eksperckiego wchodzą nauczyciele i dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji wspomagania: placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, pracownicy uczelni oraz organów prowadzących szkoły i sprawujących nadzór pedagogiczny.

\r\n

Instytucja realizująca projekt

\r\n

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie:
https://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-power/szko%C5%82a-%C4%87wicze%C5%84?start=10

\r\n

Logo projektu

\r\n

 

\r\n

Nazwa projektu

\r\n

Ogólnopolska Olimpiada Języka Francuskiego (OJF)

\r\n

Cel projektu

\r\n

Głównym celem przeprowadzanej na terenie całego kraju Olimpiady jest promocja nauczania i uczenia się języka francuskiego w szeroko rozumianym kontekście edukacji wielojęzycznej i wielokulturowej. Cel jest realizowany poprzez wyłonienie i nagradzanie najbardziej utalentowanej młodzieży oraz poznanie wybitnych nauczycieli, przygotowujących uczniów do udziału w Olimpiadzie.
Pełniona funkcja w projekcie
Koordynator Olimpiady, członkini prezydium Komitetu Głównego.
Instytucja realizująca projekt:
PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.ojf.org.pl

\r\n

Logo projektu

\r\n

\r\n

Nazwa projektu

\r\n

Współpraca z Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim.

\r\n

Cel projektu

\r\n

Głównym celem jest poszerzenie oferty praktyk dla studentów II i III roku pierwszej i drugiej specjalności UKKNJF kształtujących kompetencje dydaktyczne w zakresie nauczania języka francuskiego poprzez ich udział w lekcjach j. francuskiego jako obcego oraz j. francuskiego jako języka nauczania w przedszkolu i szkole podstawowej przy Liceum Francuskim im. R. Gościnnego w Warszawie oraz poprzez uzyskanie uprawnień i pełnienie funkcji egzaminatora DELF Prim i Junior (poziom A1.1, A1 i A2).
Pełniona funkcja w projekcie
Koordynator projektu wraz z Małgorzatą Chojnacką, kierownikiem praktyk w UKKNJF.
Instytucja realizująca projekt
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuskie w Warszawie.

\r\n

Logo projektu

\r\n

Brak

\r\n

2.Udział w projektach – Małgorzata Chojnacka, UKKNJF

\r\n

Nazwa projektu

\r\n

Współpraca z Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim.

\r\n

Cel projektu

\r\n

Głównym celem jest poszerzenie oferty praktyk dla studentów II i III roku pierwszej i drugiej specjalności UKKNJF kształtujących kompetencje dydaktyczne w zakresie nauczania języka francuskiego poprzez ich udział w lekcjach j. francuskiego jako obcego oraz j. francuskiego jako języka nauczania w przedszkolu i szkole podstawowej przy Liceum Francuskim im. R. Gościnnego w Warszawie oraz poprzez uzyskanie uprawnień i pełnienie funkcji egzaminatora DELF Prim i Junior (poziom A1.1, A1 i A2).

\r\n

Pełniona funkcja w projekcie

\r\n

Koordynator projektu wraz z Małgorzatą Piotrowską- Skrzypek, kierownikiem  UKKNJF.
Instytucja realizująca projekt
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Warszawie.

\r\n

Logo projektu

\r\n

Brak

\r\n

Nazwa projektu

\r\n

PROJEKT KORESPONDENCJI MIĘDZYSZKOLENEJ
Cel projektu
Celem projektu jest:
1. Kształcenie kompetencji interkulturowej u uczniów szkoły podstawowej i motywowanie ich do nauki języka francuskiego przez zorganizowanie polsko-francuskiej korespondencji uczniowskiej,
2. Przygotowanie studentów, przyszłych nauczycieli języka francuskiego, realizatorów projektu do kształcenia kompetencji interkulturowej i wczesnego nauczania języka francuskiego,
3. Uświadomienie nauczycielom zjawiska interkulturowości i ich roli w kształceniu kompetencji interkulturowej.

\r\n

Pełniona funkcja w projekcie

\r\n

Koordynator projektu, kierownik praktyk  UKKNJF.
Instytucja realizująca projekt
Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego – Uniwersytet Warszawski, studenci II roku,  Szkoła Podstawową nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie – Polska, École élémentaire Paul Langevin w Paryżu – Francja

\r\n

Logo projektu

\r\n

Brak

\r\n

Nazwa projektu

\r\n

PROJEKT WYMIANY STUDENTÓW

\r\n

Cel projektu

\r\n

Studentka ESPE Centre Val de Loire Université d’Orléans przyjeża do Polski na trzy tygodnie praktyk. W tym czasie będzie obserwować lekcje i prowadzić swoje własne zajęcia w  Polsko-Francuskiej Szkole Podstawowej La Fontaine przy ul. Wandy Rutkiewicz 2  w Warszawie.
Celem projektu jest nawiązanie bliższych kontaktów z placówką przyjmującą studentów UKKNJF w ramach projektu Erasmus+, a także motywowanie naszej szkoły ćwiczeń do kontynuowania współpracy z UKKNJF UW i przyjmowania studentów na praktyki

\r\n

Pełniona funkcja w projekcie

\r\n

Koordynator projektu, kierownik praktyk  UKKNJF.
Instytucja realizująca projekt
Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego – Uniwersytet Warszawski, ESPE Centre Val de Loire  , Université d’Orléans, Polsko-Francuskiej Szkole Podstawowej La Fontaine

\r\n

Logo projektu

\r\n

Brak

\r\n

Nazwa projektu

\r\n

Program początkowego nauczania języka francuskiego z elementami edukacji różnojęzycznej i interkulturowej
Cel projektu
Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji różnojęzycznej i wielokulturowej uczniów przy okazji prowadzenia lekcji języka francuskiego: systematyczne odwoływanie się do wiedzy i umiejętności językowych/ kulturowych uczniów związanych z językiem ojczystym i innymi językami które znają, lub pobieżnie poznali

\r\n

Pełniona funkcja w projekcie

\r\n

Koordynator projektu wraz z mgr Janiną  Zielińską, kierownik praktyk  UKKNJF.
Instytucja realizująca projekt
Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego – Uniwersytet Warszawski, Szkoł Podstawowej nr 146 w W-wie.

\r\n

Logo projektu

\r\n

Brak

\r\n

Nazwa projektu

\r\n

Współpraca z Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim.

\r\n

Cel projektu

\r\n

Głównym celem jest poszerzenie oferty praktyk dla studentów II i III roku pierwszej i drugiej specjalności UKKNJF kształtujących kompetencje dydaktyczne w zakresie nauczania języka francuskiego poprzez ich udział w lekcjach j. francuskiego jako obcego oraz j. francuskiego jako języka nauczania w przedszkolu i szkole podstawowej przy Liceum Francuskim im. R. Gościnnego w Warszawie oraz poprzez uzyskanie uprawnień i pełnienie funkcji egzaminat
ora DELF Prim i Junior (poziom A1.1, A1 i A2).

\r\n

Pełniona funkcja w projekcie

\r\n

Koordynator projektu wraz z Małgorzatą Piotrowską- Skrzypek, kierownikiem  UKKNJF.

\r\n

Instytucja realizująca projekt

\r\n

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Warszawie.

\r\n

Logo projektu

\r\n

Brak

\r\n

3.Udział w projektach – Janina Zielińska, UKKNJF

\r\n

Nazwa projektu

\r\n

“Travailler à la réalisation d’un référentiel des compétences des
enseignants dans les domaines couverts par le CARAP”

\r\n

Pełniona funkcja w projekcie

\r\n

Praca w międzynarodowej grupie nad częścią związaną ze stworzeniem
zestawu deskryptorów kompetencji potrzebnych nauczycielom związanych z
podejściami pluralistycznymi.

\r\n

Instytucja realizująca projekt

\r\n

Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (ECML/CELV)

\r\n

Logo projektu

\r\n

Brak

\r\n

III. Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

\r\n

1. Udział w projektach – Przemysław Wolski, UKKNJN

\r\n

Nazwa projektu

\r\n

„ Berufsbezogene und (inter)kulturelle Kompetenzen im deutsch-polnischen Kultur- und Wirtschaftsraum“ realizowany w ramach programu „Germanistische Institutspartnerschaft“ – DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
Cel projektu
Na lata 2017-2019 zaplanowano działania w 2 obszarach:
-kształcenie językowe dla potrzeb polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem planowanej reformy systemu edukacji,
-dokumentacja wspomnień w zakresie polsko-niemieckiej wymiany kulturowej.

\r\n

Pełniona funkcja w projekcie

\r\n

Badacz. Zakres działań:
-analiza działań komunikacyjnych w wybranych obszarach działalności zawodowej i stworzenie korpusu typowych działań,
-stworzenie bazy danych jako zasobu otwartego,
-warsztaty na temat tworzenia programów nauczania języka dla potrzeb zawodowych
-stworzenie wzorcowego programu
-tworzenie materiałów dydaktycznych ew. wersji próbnej podręcznika,
-wykłady gościnne i badania na terenie uczelni partnerskiej,
-stworzenie oprogramowania dydaktycznego,
-przygotowanie kursu języka niemieckiego dla potrzeb zawodowych.

\r\n

Instytucja realizująca projekt

\r\n

-Bergische Universität Wuppertal
-Uniwersytet Warszawski ( Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej,  Instytut Germanistyki, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego)

\r\n

Logo projektu

\r\n

brak

Skip to content