Uoknjn

Kierownik Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego:

dr hab. Katarzyna Nowakowska
e-mail: k.nowakowska@uw.edu.pl

Kontakt z Ośrodkiem:

al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa
☏ +48 22 55 33 309

ukknjf@uw.edu.pl

Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (UOKNJN)

Do 30 września 2012: Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku filologia w specjalności nauczanie języka niemieckiego. Od 1 października 2012 studia pierwszego stopnia (licencjackie), dwuprzedmiotowe na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczania dwóch języków obcych [przedmiot główny: nauczanie języka niemieckiego, drugi przedmiot, języka angielskiego lub języka francuskiego do wyboru] lub nauczanie jednego języka obcego [przedmiot główny: nauczanie języka niemieckiego i przedmiotu Historia i społeczeństwo (przedmiot Historia i społeczeństwo jest prowadzony we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW).Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (UOKNJN) istnieje od 1990 roku. Od roku 1998 roku wchodzi w skład Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW.

Do 30 września 2012  Ośrodek kształcił nauczycieli języka niemieckiego dla potrzeb szkolnictwa wszystkich etapów i edukacyjnych tzn. szkolnictwa stopnia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.

Od 1 października 2012 Ośrodek kształci nauczycieli w dwóch specjalnościach głównej [nauczanie języka niemieckiego] i dodatkowej [nauczanie języka angielskiego lub francuskiego lub przedmiotu historia i społeczeństwo do wyboru] dla potrzeb placówek wychowania przedszkolnego, szkolnictwa stopnia podstawowego (dla I i II etapu edukacyjnego), oraz lektorów i wykładowców w szkołach językowych.

Program wszystkich form studiów w zakresie nauczania języków obcych obejmuje zintegrowane równoległe nauczanie przedmiotów merytorycznych/filologicznych (praktyczną naukę języka obcego, zajęcia z językoznawstwa gramatyki pedagogicznej, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego) oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie przyszłego nauczyciela do pracy w zawodzie (psychologia edukacyjna, pedagogika, dydaktyka przedmiotowa oraz praktyki wychowawcze i pedagogiczne obszaru językowego. Zajęcia w specjalnościach nauczanie języków obcych są prowadzone są w języku obcym.

Program nauczania dodatkowej specjalności dla przedmiotu Historia i społeczeństwo jest prowadzony w języku polskim i przygotowuje do nauczania przedmiotu Edukacja społeczna na I etapie edukacyjnym oraz przedmiotu Historia i społeczeństwo na  II etapie edukacyjnym. Treści merytoryczne obejmują wiedzę z takich przedmiotów jak Dzieje świata, Socjologia, Historia społeczno-polityczna Polski, Człowiek a społeczeństwo, Podstawy wiedzy o państwie, Tożsamości kulturowe Uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym, System polityczny RP. W skład tego modułu wchodzą także zajęcia z dydaktyki przedmiotowej i praktyka w szkołach.

Skip to content