prof. ucz. dr hab. Joanna Nijakowska

O mnie

               

Kontakt: j.nijakowska@uw.edu.pl

ORCID ID0000-0003-0776-9448

Zainteresowania naukowe:

 • przyswajanie języka obcego
 • metodyka nauczania języków obcych
 • psycholingwistyka
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa

Stopnie naukowe:

 • 2012 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Uniwersytet Łódzki
 • 2004 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Łódzki
 • 1997 – magister, Uniwersytet Łódzki

Doświadczenie zawodowe i funkcje:

 • 11/2013 – obecnie – profesor uczelni, Uniwersytet Warszawski, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
 • 2019-2020 – członek Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo, UW
 • 2013 – obecnie – członek Rady Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
 • 2018 – obecnie – ekspert w programie Horyzont 2020
 • 10/2011 – 10/2013– adiunkt, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, Uniwersytet Warszawski
 • 10/2005 – 06/2008 – starszy wykładowca, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, Uniwersytet Warszawski
 • 01/2013 – obecnie – członek Rady Redakcyjnej SAGE Open
 • 10/2018 – 09/2019 – Członek Rady Dydaktycznej Instytutu Anglistyki, Uniwersytet Łódzki
 • 02/2018 – 09/2019 – koordynator przedmiotu “PNJA Sprawności zintegrowane” na studiach licencjackich, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki
 • 10/2013 – 09/2016 – koordynator przedmiotu “PNJA Sprawności zintegrowane” na studiach magisterskich, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki
 • 10/2012 – 09/2019 – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Pragmatyki Językowej, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki
 • 02/2010 – 09/2012 – adiunkt, Zakład Pragmatyki Językowej, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki
 • 10/2004 – 01/2010 – adiunkt, Zakład Psycholingwistyki i Dydaktyki Języka Angielskiego, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki
 • 10/2005 – 06/2007 – Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Angielskiego, European Social Fund i Uniwersytet Łódzki
 • 09/2003 – 04/2007 – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Opole
 • 02/2003 – 06/2005 – Podyplomowe Studia Doskonalące dla Nauczycieli Języka Angielskiego,Uniwersytet Opolski
 • 07/2000 – 06/2010 – Studium Podyplomowe Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli Języka Angielskiego, Uniwersytet Łódzki
 • 09/2000 – obecnie – kursy i warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego organizowane np. przez WOM, MODN, INSETT, OUP
 • 10/1999 – 08/2002 – Koordynator Programu TEMPUS, Uniwersytet Opolski
 • 09/1998 – 09/2005 – Studium Języków Obcych, Uniwersytet Opolski
 • 09/1996 – 08/1998 – VII Liceum Ogólnokształcące, Opole
 • 09/1994 – 08/1996 – I Liceum Ogólnokształcące, Opole

Granty i projekty:

 • 09/2015-08/2018 – udział w projekcie C4C – CLIL for Children (http://www.clil4children.eu/), Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne, numer projektu: 2015-1-IT02-KA201-015017.
 • 2016 – kierowanie grantem. Grant MNiSW; umowa nr 3493/ERASMUS+/15/2016/2. Środki finansowe na naukę przyznane na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.
 • 2014-2016 – kierowanie grantem, koordynowanie projektu. Grant przyznany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowa Agencję Programu ERASMUS+ w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne; współpraca na rzecz innowacyjności i wymiany dobrych praktyk; umowa nr 2014-1-PL01-KA200-003578. Grant przyznany na realizację międzynarodowego projektu koordynatorskiego pt. „DysTEFL2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language”, wykonywanego przez konsorcjum partnerów i koordynowanego przez Uniwersytet Łódzki.

 • 2013 – kierowanie grantem. Grant MNiSW; umowa nr 2841/LLP/2013/2. Środki finansowe na naukę przyznane na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.
 • 2011-2013 – kierowanie grantem, koordynowanie projektu. Grant programu LLP – Lifelong Learning Programme, Comenius Multilateral Project; umowa nr 2011-3631/001-001. Grant przyznany na realizację międzynarodowego projektu koordynatorskiego pt.: „DysTEFL – Dysleksja dla nauczycieli języka angielskiego jako obcego”, wykonywanego przez konsorcjum partnerów i koordynowanego przez Uniwersytet Łódzki.

 • 2007-2009 – udział w międzynarodowym projekcie partnerskim: Socrates/Minerva project: QuADEM – Quality Assessment of Digital Educational Materials współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Socrates/Minerva. Koordynator projektu – Antwerp University; partner w projekcie – Zakład Pragmatyki Językowej, Uniwersytet Łódzki.
 • 2013 – udział w projekcie krajowym prowadzonym przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego pt.: Studium podyplomowe dla nauczycieli języka angielskiego: awans dla anglisty. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 • 2011 – udział w projekcie krajowym prowadzonym przez UMCS w Lublinie pt.: Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
 • 2005-2006 – udział w projekcie krajowym pt.: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu – I edycja realizowanym przez konsorcjum pięciu uczelni (w tym Uniwersytet Łódzki) i firmy COMBIDATA, lider konsorcjum – Uniwersytet Warszawski. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Budżet Państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
 • 2001 Towarzystwo Naukowe Warszawskie – grant konferencyjny.

Granty Programu Erasmus (Erasmus Teaching Staff Mobility Grant):

 • 2020 Halden, Norwegia
 • 2019 University of Split, Split, Chorwacja
 • 2017 Universidade da Madeira, Funchal, Portugalia
 • 2015 University of Cyprus, Department of English Studies, Nicosia, Cypr
 • 2015 University of Cyprus, Department of English Studies, Nicosia, Cypr
 • 2014 Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Vercelli, Włochy
 • 2013 University of Sevilla, Sevilla, Hiszpania
 • 2012 Aristotle University of Thessaloniki, Saloniki, Grecja
 • 2011 University of Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Hiszpania
 • 2010 University of Balikesir, Balikesir, Turcja
 • 2009 University of Vigo, Vigo, Hiszpania
 • 2008 University of Porto, Porto, Portugalia
 • 2007 Tampere University, Tampere, Finlandia
 • 2006 Institute Libre Marie Haps, Bruksela, Belgia

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2018 Odznaczenie państwowe – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.
 • 2017 nominacja do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii Edukacja szkolna za realizację projektu DysTEFL2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language. Celem konkursu EDUinspiracje jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów i dzielenia się swoim doświadczeniam i sukcesem z innymi.

 • 2016 Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczne.
 • 2016 nagroda Success Story dla projektu DysTEFL, który został wybrany przez panel ekspertów Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej, jako przykład Success story spośród projektów realizowanych w ramach programów: Uczenie się przez całe życie, Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus+. Tytuł Success story jest nadawany zakończonym projektom, które znacząco wyróżniły się pod względem osiągniętego wpływu, wkładu w rozwój danej dziedziny, innowacyjności rezultatów i mogącym stać się inspiracją do działania dla innych. W bazie Erasmus+ Project Results Platform znajduje się w obecnie 23.597 zakończonych projektów, spośród których tylko 118 uzyskało status Success story.

 • 2014 nagroda ELTons Award w kategorii Excellence in course innovation za kurs doskonalący dla nauczycieli języka angielskiegi jako obcego pt. DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language. Nagroda ELTons – celebrating innovation in English language teaching, przyznawana co roku przez British Council i sponsorowana przez Cambridge English, jest jedyną międzynarodową nagrodą przyznawaną za innowacje w dziedzinie nauczania języka angielskiego jako obcego (ELT). Nagradzane są inicjatywy i produkty edukacyjne, które pomagają efektywnie opanować język obcy uczącym się oraz realizować cele edukacyjne i stosować najnowsze podejścia pedagogiczne i możliwości techniczne nauczycielom.

 • 2011 Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku 2010.
 • 2004 Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za pracę naukową i dydaktyczną w roku akademickim 2003/2004.
 • 1999 Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego  – Nagroda “Quality” za osiągnięcia w roku akademickim 1998/1999.

Publikacje:

Monografie:

Podręczniki:

 • 2018. Wieczorek, A.E., Szubko-Sitarek, W., Parr-Modrzejewska, A., Kurzejamska, M., Riley, K., Nijakowska, J. (red.). Podręcznik dla nauczycieli CLIL w szkołach podstawowych. C4C CLIL for children.
 • 2016. Nijakowska, J., Kormos, J., Hanusova, S., Jaroszewicz, B, Kálmos, B, Imrene Sarkadi, A., Smith, A. M., Szymańska-Czaplak, E., Vojtkova, N., Alexiou, T., Košak Babuder, M., Mattheoudakis, M., Pižorn, K. DysTEFL2 – Dyslexia for teachers of English as a foreign language. Łódź: Zakład Pragmatyki Językowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Zbiory pod redakcją:

Artykuły:

 • (w recenzji) Nijakowska, J., Tsagari, D., & Spanoudis, G. Validation of a questionnaire on EFL teacher preparedness to include dyslexic learners: A cross-country comparison.
 • (w druku) Nijakowska, J. Dyslexia in the context of second language learning and teaching. Pragmalingüística.
 • (w druku) Nijakowska, J. Foreign language teacher preparedness to teach learners with dyslexia. In A linguistic approach to the study of dyslexia, red. G. Cappelli and S. Noccetti. Bristol: Multilingual Matters.
 • 2019. Nijakowska, J. Foreign language teachers’ preparedness to cater for special educational needs of learners with dyslexia: A conceptual framework. European Journal of Special Needs Education, 34(2), 189-203. https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1581401. DOI: 10.1080/08856257.2019.1581401
 • 2018. Nijakowska, J., Tsagari, D., & Spanoudis, G. English as a foreign language teacher training needs and perceived preparedness to include dyslexic learners: The case of Greece, Cyprus and Poland. Dyslexia: An International Journal of Research and Practice, 24(4), 357-379. DOI: 10.1002/dys.1598
 • 2017. Kormos, J., & Nijakowska, J. Inclusive practices in teaching students with dyslexia: Second language teachers’ concerns, attitudes and self-efficacy beliefs on a massive open online learning courseTeaching and Teacher Education, 68, 30-41. DOI: 10.1016/j.tate.2017.08.005.
 • 2016. Nijakowska, J. Developmental dyslexia. W: Handbook of Pragmatics, 20, red. by J-O. Östman and J. Verschueren. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Handbook of Pragmatics Online. DOI: 10.1075/hop.20.dev2
 • 2016. Nijakowska, J., & Kormos, J. Foreign language teacher training on dyslexia: DysTEFL resources. W: Multilingualism, literacy and dyslexia: Breaking down barriers for educators, red. L. Peer and G. Reid. London: Routledge. 104-114.
 • 2016. Nijakowska, J. Nauczyciel języka obcego wobec specyficznych trudności w uczeniu sięJęzyki Obce w Szkole, 4, 32-38.
 • 2016. Nijakowska, J. Grasping dyslexia: Bridging the gap between research and practice. Selected Papers on Theoretical and Applied Linguistics, 21, 43-58.
 • 2015. Nijakowska, J. Foreign language teachers’ professional training needs on inclusive practices and dyslexia: The DysTEFL2 project’s findings. W: ICERI2015 Proceedings, red. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Seville: IATED Academy. 1775-1784.
 • 2015. Nijakowska, J. Foreign language teacher training on dyslexia: An award winning DysTEFL project and course. W: EDULEARN15 Proceedings, red. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Barcelona: IATED Academy. 2537-2541.
 • 2015. Nijakowska, J. Foreign language teachers’ professional training needs on dyslexia: the DysTEFL project’s findings. W: EDULEARN15 Proceedings, red. L. Gómez Chova, A. López Martínez and I. Candel Torres. Barcelona: IATED Academy. 2598-2603.
 • 2015. Nijakowska, J. Development of EFL teacher training materials: Lessons from co-ordinating a multilateral project. W: Ecosystems of the foreign language learner: Selected issues, red. E. Piechurska-Kuciel, M. Szyszka. Cham: Springer. 135-151. DOI: 10.1007/978-3-319-14334-7_9
 • 2014. Nijakowska, J. Communicating solidarity with the reader – linguistic politeness strategies in EFL methodology textbooks. W: Classroom-oriented Research. Achievements and Challenges, red. M. Pawlak, J. Bielak, A. Mystkowska-Wiertelak. Cham: Springer. 139-152. DOI: 10.1007/978-3-319-00188-3_9
 • 2014. Nijakowska, J. Dyslexia in the European EFL teacher training context. W: Essential Topics in Applied Linguistics and Multilingualism. Studies in honor of David Singleton, red. M. Pawlak, L. Aronin. Cham: Springer. 129-154. DOI: 10.1007/978-3-319-01414-2_8
 • 2014. Nijakowska, J. Geniusz w oślej ławce – wyzwania edukacji włączającej. W: Poznawanie słowa 4. Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ wygłoszone w latach 2012/2013 i 2013/2014, red. P. Stalmaszczyk. Łódź: Primum Verbum. 123-141.
 • 2013. Nijakowska. J. On-record politeness in trans-cultural writer-reader communication in academic discourse: A case of a reply to article. Lodz Papers in Pragmatics 9(2): 225–244. DOI: 10.1515/lpp-2013-0013
 • 2013. Nijakowska, J. Politeness in written academic discourse: A case of EFL methodology textbooks. W: The Affective Dimension in Second Language Acquisition, red. D. Gabryś-Barker, J. Bielska. Clevedon: Multilingual Matters. 177-193.
 • 2013. Nijakowska, J. Multisensory Structured Learning (MSL) approach in teaching foreign languages to dyslexic learners. W: Investigations in teaching and learning languages. Papers in honour of Professor Hanna Komorowska, red.  D. Gabryś-Barker, E. Piechurska-Kuciel, J. Zybert. Cham: Springer. 201-215. DOI: 10.1007/978-3-319-00044-2_14
 • 2012. Nijakowska, J. Book review – ‘Clinical Pragmatics’, by Louise Cummings, 2009, 305 pp., Cambridge University Press. Journal of Clinical Linguistics & Phonetics 26 (6): 572-575.
 • 2012. Nijakowska, J. Individual differences in language learners with dyslexia. W: New Perspectives on Individual Difference in Language Learning and Teaching, red. M. Pawlak. Heidelberg: Springer. 349-362. DOI: 10.1007/978-3-642-20850-8_22
 • 2012. Nijakowska, J. Variability in educational accommodations in dyslexia: A case of a foreign language. W: Topics in Applied Linguistics: Stability and Variability, Vol. II, red. E.Piechurska-Kuciel i L. Piasecka. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 284-304.
 • 2011. Nijakowska, J. Multilingual/multicultural perspective on the identification of dyslexia. W: Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning, red. J. Arabski i A. Wojtaszek. Heidelberg: Springer. 95-106. DOI: 10.1007/978-3-642-20201-8_8
 • 2011. Nijakowska, J. Język obcy dla ucznia z dysleksją. W: Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, red. H. Komorowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf – Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 312-331.
 • 2010. Nijakowska, J. Becoming literate. W: New Ways to Language, red. B. Lewandowska-Tomaszczyk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 335-349.
 • 2010. Nijakowska, J. On neuroanatomical substrates of dyslexia. With some implications for FL acquisition. W: Neurolinguistic Perspectives on Language Acquisition and Learning, red. J. Arabski i A. Wojtaszek. Bristol: Multilingual Matters. 30-43.
 • 2009. Nijakowska, J. Orthographic depth and psycholinguistic grain size: An attempt to explain differences in reading accuracy and speed across languages. W: Advances in Discourse Approaches, red. M. Dynel. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 340-364.
 • 2009. Nijakowska, J. Hipoteza różnic w kodowaniu językowym – próba wyjaśnienia trudności w uczeniu się języków obcych. W: Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, red. M. Pawlak, M. Derenowski i B. Wolski. Poznań, Kalisz: Adam Mickiewicz University Press. 41-53.
 • 2009. Nijakowska, J. Individual differences among dyslexic foreign language learners. W: New Perspectives on Individual Differences in Language Learning and Teaching (Special issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts Vol. 8), red. M. Pawlak. Poznań, Kalisz: Adam Mickiewicz University Press. 349-362.
 • 2008. Nijakowska, J. An experiment with direct multisensory instruction in teaching word reading and spelling to Polish dyslexic learners of English. W: Language Learners with Special Needs. An International Perspective, red. J. Kormos i E. H. Kontra. Bristol: Multilingual Matters. 130-157.
 • 2007. Nijakowska, J. Dysleksja rozwojowa a przyswajanie języka obcego – wielozmysłowo czyli efektywnie. W: Język-poznanie-zachowanie: Studia nad psycholingwistycznymi aspektami przyswajania języka, red. J. Majer i J. Nijakowska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 229-247.
 • 2007. Nijakowska, J. Taming grammar. The Teacher 8-9 (51): 19-25.
 • 2007. Nijakowska, J. Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH) – an attempt to explain difficulties encountered in learning foreign languages by dyslexic students. W: PASE Studies in Linguistics, red. P. Stalmaszczyk i I. Witczak-Plisiecka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 191-201.
 • 2007. Nijakowska, J. Perceptual-motor integration deficit in developmental dyslexia. W: Challenging Tasks for Psycholinguistics in the New Century, red. J. Arabski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 211-220.
 • 2006. Nijakowska, J. Perceptual-motor integration deficit in developmental dyslexia. W: Challenging Tasks for Psycholinguistics in the New Century. Proceedings of the 7th Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics, red. J. Arabski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, CD-Rom edition.
 • 2006. Nijakowska, J. Causes of developmental dyslexia. W: Pedagogika tom V – Nauczanie języków obcych w perspektywie interdyscyplinarnej, red. I. Witczak-Plisiecka. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. 137-150.
 • 2006. Nijakowska, J. Why and how to teach phonological awareness? The Teacher 11 (43): 22-30.
 • 2006. Nijakowska, J. Dyslexics – poor spellers. The Teacher 8-9 (41): 26-28.
 • 2006. Nijakowska, J. Dyslexics – poor spellers. The Teacher 6-7 (40): 20-23.
 • 2006. Nijakowska, J. Dyslexics – poor spellers. The Teacher 5 (39): 24-30.
 • 2006. Nijakowska, J. Trudności uczniów z dysleksją rozwojową w uczeniu się języków obcych. Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji 31: 41-46.
 • 2005. Nijakowska, J. Przyczyny trudności uczniów z dysleksją w nauce języków obcych. W: Dysleksja rozwojowa. Obszary trudności, red. E. Jędrzejowska. Brzeg: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu. 68-77.
 • 2005. Nijakowska. J., Jurek, A. Dysleksja: od badań mózgu do praktyki [Dyslexia – from brain research to practice]. Języki Obce w Szkole 1: 183-185.
 • 2004. Nijakowska, J. Nauczanie wybranych relacji głoska – litera w języku angielskim – materiały praktyczne. W: Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, red. M. Bogdanowicz i M. Smoleń. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia. 168-201.
 • 2004. Nijakowska, J. Usprawnianie umiejętności odczytywania i zapisywania wyrazów w języku angielskim młodzieży z dysleksją rozwojową. W: Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, red. M. Bogdanowicz i M. Smoleń. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia. 144-155.
 • 2004. Nijakowska. J., Jurek, A. Dysleksja: od badań mózgu do praktyki. Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji 29: 208-212.
 • 2004. Nijakowska, J. Nauczanie języków obcych uczniów z dysleksją rozwojową. Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji 29: 166-177.
 • 2004. Nijakowska, J. Efektywność autorskiego programu nauczania języka angielskiego usprawniającego umiejętność czytania i pisania na poziomie wyrazu u uczniów z dysleksją rozwojową. Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji 28: 48.
 • 2004. Nijakowska, J. Teaching English as a foreign language to Polish dyslexic students. W: The Dividends from Research to Policy and Practice. Proceedings of the 6th BDA International Conference, red. M. Johnson. Manchester: Manchester Metropolitan University, CD-Rom edition.
 • 2004. Nijakowska, J., Jurek, A. Blok językowy dla wszystkich poziomów nauczania. W: Rzeczywistość a przyszłość edukacyjna ucznia z dysleksją. Modelowa opieka, red. R. Rippel i A. Jurek. Opole: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 53-54.
 • 2003. Nijakowska, J. Efektywność autorskiego programu nauczania języka angielskiego usprawniającego czytanie i pisanie uczniów z dysleksją rozwojową. W: Dysleksja rozwojowa – rozpoznanie problemu i praca z uczniem dysfunkcyjnym, red. E. Jędrzejowska. Opole: Andragog. 141-148.
 • 2001. Nijakowska, J. Teaching English as a foreign language to a Polish dyslexic child – a case study. W: Dyslexia: At the Dawn of the New Century. Proceedings of the 5th BDA International Conference, red. M. Johnson. Manchester: Manchester Metropolitan University, CD-Rom edition.
 • 2001. Nijakowska, J. Faulty patterns of lateralization of the body functions as a cause of problems in learning to read and write. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Anglica 3: 129-150.
 • 2000. Nijakowska, J. Dyslexia – does it mean anything to a foreign language teacher?, W: Multilingualism, Literacy and Dyslexia. A Challenge for Educators, red. L. Peer i G. Reid. London: David Fulton Publishers. 248-257.
 • 1999. Nijakowska, J. AIXELSYD – DYSLEXIA – should a foreign language teacher be interested in it? NETWORK – a Journal for English Language Teacher Education 2 (1): 9-14.

Funkcje redakcyjne:

 • since 2013 – członek rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma – SAGE Open Journal

Organizacja konferencji:

Udział w konferencjach:

 • 2019/11/27-28 – Edukacja językowa we współczesnej szkole – wyzwania, możliwości, perspektywy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Polska. Warsztat: “Dyslexia in the English classroom. Uczeń z dysleksją na lekcji języka angielskiego.”
 • 2019/11/21-22 – Learning Adventures, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, Polska
 • 2019/09/23-25 – Topics in Applied Linguistics: Classroom-oriented research, Opole, Polska. Referat: “The impact of professional training on EFL teachers’ concerns regarding teaching learners with dyslexia: A follow-up study.”
 • 2019/09/18 – II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji – Mądrość – Kreatywność – Innowacyjność. Kształcenie dla Przyszłości. Warsztat: “Kształcenie zawodowe nauczycieli: Uczeń z dysleksją na lekcjach języka obcego.”
 • 2019/06/9-14 – Cap, P. and Nijakowska, J. – IPrA – 16th International Pragmatics Conference, Hong Kong, Chiny. Referat: “’We don’t want any immigrants or terrorists here’: The discursive manufacturing of xenophobia in the post-2015 Poland.”
 • 2019/05/16-18 – ICFSLA – 31st International Conference on Foreign and Second Language Acquisition: From code-switching to translanguaging, Szczyrk, Polska. Referat: “The effectiveness of professional training in enhancing EFL teachers’ preparedness to teach learners with dyslexia: A follow-up study.”
 • 2019/04/6-6 – Education in the light of positive psychology, Akademia Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łodź, Polska. Referat: “Professional training impacts on EFL teachers’ self-efficacy beliefs, attitudes, and concerns about inclusion and dyslexia.”
 • 2018/12/3-4 – Tsagari, D., Nijakowska, J., and Spanoudis, G. – Teacher Education and Diversity, Inland Norway University of Applied Sciences (INN), Elverum, Norwegia. Referat: “How prepared are EFL teachers to include dyslexic learners? A cross-country comparison.”
 • 2018/11/7-9 – 5th International Conference of Clinical Linguistics, The Clinical Linguistics Office of the Institute of Applied Linguistics at the University of Cadiz, Cadiz, Hiszpania. Wykład plenarny: “Dyslexia in the context of second language learning and teaching.”
 • 2018/10/8-10 – Individual differences in second language learning and teaching II: The individual and the context, Konin, Polska. Referat: “Online training-induced changes in foreign language teachers’ self-efficacy, attitudes, and concerns about inclusive teaching practices with dyslexics.”
 • 2018/06/09 – C4C CLIL for Children, Uniwersytet Łódzki, Polska. Wykład plenarny: “Uczeń z dysleksją na lekcji CLIL – dostosowanie warunków nauczania.”
 • 2018/05/17-19 – ICFSLA – 30th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition. Identity in second language acquisition and foreign language learning, Szczyrk, Polska. Referat: “Inclusive teaching practices with dyslexics: Face-to-face training-induced changes in foreign language teachers’ self-efficacy, attitudes, and concerns.”
 • 2018/05/11-12 – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE –Tradition vs. Innovation. Which way to go in FLT? Warszawa, Polska. Zaproszony referat: „Uczeń z dysleksją na lekcjach języka obcego: dostosowanie warunków i metod nauczania [Foreign language learners with dyslexia: Adjusting teaching conditions and methods].”
 • 2018/05/9-10 – AJSER – 1st Annual Joint Seminar on Educational Research. Uniwersytet Warszawski, Polska. Referat: “Inclusive teaching practices with dyslexics: Online training-induced changes in foreign language teachers’ self-efficacy, attitudes, and concerns.”
 • 2018/01/31 – Seminarium badawcze. Oranim Academic College of Education, Oranim International School, Izrael. Zaproszony referat: “Research on EFL and dyslexia in the context of teacher training.”
 • 2017/10/21 – Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiKapelusze Lektora XI. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE, Warszawa, Polska. Zaproszony referat: “Dostosowanie warunków i metod nauczania do potrzeb i możliwości uczniów z dysleksją na lekcjach języka obcego.”
 • 2017/05/18-20 – ICFSLA – 29th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition. Life-long learning: the age factor in second/foreign language acquisition and learning, Institute of English, University of Silesia, Szczyrk, Polska. Referat: “EFL teachers’ beliefs about their preparedness to create inclusive learning environment for dyslexic learners: Validation of a questionnaire.”
 • 2017/05/18-20 – ICFSLA – 29th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition. Life-long learning: the age factor in second/foreign language acquisition and learning, Institute of English, University of Silesia, Szczyrk, Polska. Referat: “Demographic variables’ influence on EFL teachers’ beliefs on their preparedness to create inclusive learning environment for dyslexic learners: A cross-country comparison.”
 • 2017/05/4-5 – snemHE 2017 International conference – Special Needs in a Multimodal World: Research and Practice in Higher Education, Universitat Jaume I, Castelló, Hiszpania. Zaproszony referat: “Foreign language teacher training and preparedness to teach learners with dyslexia.”
 • 2016/11/19 – The 7th EALTA – CBLA SIG Symposium – Language Assessment and Learning Differences, European Association for Language Testing and Assessment (EALTA), Department of English Studies, University of Cyprus, Nicosia, Cypr. Zaproszony referat: “Successful inclusion of learners with dyslexia in mainstream foreign language classrooms.”
 • Kormos, J. i Nijakowska, J. 2016/08/22-24 – Individuals in Contexts: Psychology of Language Learning 2, University of Jyväskylä, Finlandia. Referat: “Inclusive practices in teaching students with dyslexia: Foreign language teachers’ concerns, attitudes and self-efficacy beliefs on a massive open online learning course.”
 • 2016/06/25 – DysTEFL2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language, Zakład Pragmatyki Językowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska. Referat: “How to successfully include foreign language learners with dyslexia in the English language classroom?”
 • Nijakowska, J. i Kormos, J. 2016/05/19-21 – ICFSLA – 28th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition. Life-long learning: the age factor in second/foreign language acquisition and learning, Universytet Śląski, Szczyrk, Polska. Referat: “Foreign language teachers´ concerns, attitudes and self-efficacy beliefs on inclusive practices in teaching FL to students with dyslexia”.
 • 2015/11/16-18 – ICERI2015 – 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Sevilla, Hiszpania. Referat: “Foreign language teachers’ professional training needs on inclusive practices and dyslexia: the DysTEFL2 project’s findings”.
 • 2015/11/16-17 – TAL – Topics in Applied Linguistics: Success and failure in foreign language learning, Uniwersytet Opolski, Opole, Polska. Referat: “Professional training on dyslexia and inclusive classroom practices: EFL teachers’ needs analysis”.
 • 2015/10/23 – Dislessia e Apprendimento della Lingua Inglese (Dyslexia and ELT), University of Pisa Language Center, Pisa, Włochy. Wykład plenarny: “Successful inclusion for dyslexic students in the English language classroom. An award-winning DysTEFL course and materials”.
 • 2015/07/6-7 – EDULEARN15 – 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Hiszpania. Referat: “Foreign language teacher training on dyslexia: An award winning DysTEFL project and course”.
 • 2015/07/6-7 – EDULEARN15 – 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Hiszpania. Referat: “Foreign language teachers’ professional training needs on dyslexia: the DysTEFL project’s findings”.
 • 2015/05/21-23 – ICFSLA – 27th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition – Positive psychology in second/foreign language acquisition and learning, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, Polska. Referat: “From research to practice: Informed choices and good practice in EFL teacher training on dyslexia (DysTEFL and DystEFL2 projects)”.
 • 2013/11/15-16 – 1st Bydgoszcz Symposium: Discursive Constructions of Europe, WSG, Bydgoszcz, Polska. Referat: “Successful EU cooperation in the educational context: the DysTEFL project”.
 • 2013/10/14-16 – Classroom-oriented research: Reconciling theory and practice, PWSZ, Konin, Polska. Referat: “Foreign language teacher knowledge and training needs on dyslexia”.
 • 2013/10/11 – DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language, Department of Pragmatics, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska. Warsztat: “Accommodations of dyslexic learners in the foreign language classroom and overview of teaching techniques”.
 • 2013/10/11 – DysTEFL – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language, Department of Pragmatics, University of Łódź, Łódź, Poland. Panel: “DysTEFL materials: Dyslexia in the EFL teacher training across Europe”.
 • 2013/10/7-9 – TAL – Topics in Applied Linguistics: Social, Cultural and Affective Influences on Language Processes, Uniwersytet Opolski, Opole, Polska. Referat:EFL teachers’ training needs on dyslexia in the European context”.
 • 2013/05/23-25 – ICFSLA – 25th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition – Qualitative approach in researching second/foreign language acquisition, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, Polska. Referat: “DysTEFL – foreign language teacher training on dyslexia”.
 • 2013/04/26-27 – CC2013FACE – The Sosnowiec Symposium on Communication across Cultures, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska. Referat: “Metadiscourse and (im)politeness: Converging, diverging, supplementing analytic frameworks in written academic discourse?”.
 • 2013/04/5-7 – ISTAL – 21st International Symposium on Theoretical & Applied Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, School of English, Department of Theoretical and Applied Linguistics, Saloniki, Grecja. Wkład plenarny: “Grasping dyslexia: bridging the gap between research and practice”.
 • 2012/11/12-14 – TAL – Topics in Applied Linguistics: Communication in the New Media Age, Uniwersytet Opolski, Opole, Polska. Referat: “Teacher training on dyslexia. Interactive course and materials – DysTEFL – Dyslexia for teachers of English as a foreign language”.
 • 2012/06/26-29 Genre 2012 – Rethinking Genre Twenty Years Later: An International Conference on Genre Studies, Carleton University, Ottawa, Ontario, Kanada. Referat: “(Im)politeness in written academic discourse: A case of a reply to article genre”.
 • 2012/05/26-28 NDLP2012 – New developments in Linguistic Pragmatics, Uniwersytet Łózki, Łódź, Polska. Referat: “Impoliteness in the written academic genre of a ‘reply to’ article”.
 • 2012/05/17-19 24th International Conference on Foreign/Second language Acquisition – Language Awareness in Second/Foreign Language Learning, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, Polska. Referat: “Metadiscourse and politeness: Analytic frameworks in academic written discourse”.
 • 2011/11/14-16 International conference Topics in Applied Linguistics: Cognitive and Affective Language Processes in Intercultural Contexts, Uniwersytet Opolski, Opole, Polska. Referat: “Distancing from the reader and the propositional content – linguistic politeness strategies in EFL methodology textbooks”.
 • 2011/10/14-16 Classroom-oriented research: Achievements and challenges, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Kaliszu, Polska. Referat: “Expressing solidarity with the reader – linguistic politeness strategies in EFL methodology textbooks”.
 • 2011/10/6-8 First International Conference on Cognition, Conduct & Communication – CCC2011, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska. Referat: “Impoliteness in written academic discourse: A case of ‘reply to’ article”.
 • 2011/06/08-11 International conference PRISEAL 2. Occupying niches: Interculturality, cross-culturality and aculturality in academic research, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska. Referat: “Politeness of ‘a reply to’ in academic communication”.
 • 2011/05/26-28 23rd International Conference on Foreign/Second Language Acquisition – The Affective Dimension in Language Acquisition and Learning, University Śląski, Szczyrk, Polska. Referat: “Politeness in written academic discourse: The case of EFL methodology textbooks”.
 • 2010/11/15-16 International conference Topics in Applied Linguistics: Stability and Variability, Uniwersytet Opolski, Polska. Referat: “Stability and variability: Educational accommodations towards learners with dyslexia”.
 • 2010/09/17-19 19th International IATEFL Conference, Bydgoszcz, Polska. Rferat: “Educational accommodations towards learners with dyslexia”.
 • 2010/09/13-15 International conference Critical Approaches to Discourse Across Disciplines – CADDAD, Uniwersytet Łódzki, Polska.
 • 2010/09/07-17 SILCC Summer Institute – Language and Culture Data in Contrast: Methods and Applications, Uniwersytet Łódzki, Polska. Referat: “Language awareness: Phonological awareness, orthographic depth and psycholinguistic grain size. An attempt to explain substantial differences in reading accuracy and speed across languages”.
 • 2010/05/27-29 22nd International Conference on Foreign/Second Language Acquisition – Individual Differences in Second Language Acquisition, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, Polska. Referat: “Identification of dyslexia: multilingual/multicultural perspective”.
 • 2010/29.04-01.05 International conference Semantics and Linguistic Theory (SALT), Vancouver, BC, Canada, University of British Columbia, Simon Fraser University.
 • 2009/10/19-20 International Forum on English Language Teaching IV – Promoting Participation and Production in the ELT Classroom, Uniwersytet w Porto, Portugalia. Zaproszony warsztat: “Game-like activities for grammar practice in the EFL classroom”.
 • 2009/06/22-24 VII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego – ENGLISH TEACHING MARKET, Stare Jabłonki, Polska. Zaproszony warsztat: “Understanding and helping dyslexic learners of English”.
 • 2009/06/22-24 VII Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego – ENGLISH TEACHING MARKET, Stare Jabłonki, Polska. Zaproszony warsztat: “Understanding and helping dyslexic learners of English – developing phonological awareness”.
 • 2009/05/28-30 21st International Conference on Foreign/Second Language Acquisition – Individual Differences in Second Language Acquisition, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, Polska. Referat: “Orthographic depth and psycholinguistic grain size. An attempt to explain substantial differences in reading accuracy and speed across languages”.
 • 2008/10/24-26 1st International Conference – Discourse Approaches to Functional Linguistics, Translation and Foreign Language Teaching, Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku i Uniwersytet Łódzki, Włocławek, Polska. Referat: “Effectiveness of direct multisensory instruction in teaching English word reading and spelling to Polish dyslexic learners”.
 • 2008/09/28-30 Język-Poznanie-Zachowanie, Uniwersytet Łódzki, Polska. Referat: „Rozwijanie świadomości fonologicznej i relacji głoska-litera u osób dyslektycznych uczących się języka angielskiego jako obcego”.
 • 2008/09/08-10 Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, PTN, CODN, Zakład Filologii Angielskiej UAM and PWSZ w Kaliszu, Kalisz, Polska. Warsztat: „Zrozumieć dysleksję rozwojową” [Understanding developmental dyslexia].
 • 2008/09/08-10 Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, PTN, CODN, Zakład Filologii Angielskiej UAM and PWSZ w Kaliszu, Kalisz, Polska. Referat: “Hipoteza różnic w kodowaniu językowym – próba wyjaśnienia trudności uczniów z dysleksją rozwojową w nauce języków obcych”.
 • 2008/06/23-25 VI Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego – ENGLISH TEACHING MARKET, Stare Jabłonki, Polska. Zaproszony warsztat: “Understanding and helping dyslexic learners of English”.
 • 2008/06/23-25 VI Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego – ENGLISH TEACHING MARKET, Stare Jabłonki, Polska. Zaproszony warsztat: “Understanding and helping dyslexic learners of English – developing phonological awareness”.
 • 2008/06/04 Języki obce w przedszkolu i szkole podstawowej w perspektywie interdyscyplinarnej, Instytut Pedagogiki PWSZ, Płock, Polska. Wykład plenarny: „Zrozumieć dysleksję rozwojową”.
 • 2008/05/22-24 XXII International Conference – Linguistics of Public Communication organized by the Croatian Applied Linguistics Society, Uniwersytet w Osijeku, Chorwacja.
 • 2008/05/15-17 XXth International Conference on Foreign/Second language Acquisition – Phonological issues in language acquisition and learning, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, Polska. Referat: “Developing phonological awareness in dyslexics learning a foreign language”).
 • 2008/05/15-18 4th Lodz Symposium New Developments in Linguistic Pragmatics, Uniwersytet Łódzki, Polska.
 • 2008/05/01-03 22nd APPI Conference Inspiring global learning, Aveiro, Portugalia. Referat: “Understanding and helping dyslexic learners of English”.
 • 2008/29.03-01.04 American Association for Applied Linguistics – AAAL 2008 Annual Conference, Washington DC, USA. Zaproszony referat: “The effectiveness of multi-sensory instruction in teaching dyslexic language learners”.
 • 2007/10/05-07 Conference on Culture, Language, and Social Practice – CLASP, University of Colorado at Boulder, USA.
 • 2007/06/28-30 V Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego – ENGLISH TEACHING MARKET, Stare Jabłonki, Poland. Zaproszony warsztat: “Developing word reading and spelling skills in dyslexic secondary school students”.
 • 2007/06/28-30 V Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego – ENGLISH TEACHING MARKET, Stare Jabłonki, Polska. Zaproszony warsztat: “Improving phonological awareness in dyslexic primary school students”.
 • 2007/05/17-19 XIXth International Conference on Foreign/Second Language Acquisition – Neurolinguistic perspectives on language acquisition and learning,Uniwersytet Śląski, Szczyrk, Polska. Wykład plenarny: “Understanding developmental dyslexia”.
 • 2006/12/15-17 International Conference on Pragmatics, Institute of Advanced Studies in English (IASE), University of Pune, Indie.
 • 2006/09/29-30 Język-Poznanie-Zachowanie, Uniwersytet Łódzki, Polska. Referat: „Hipoteza różnic w kodowaniu językowym – próba wyjaśnienia trudności uczniów z dysleksją w nauce języków obcych”.
 • 2006/06/26-28 IV Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego – ENGLISH TEACHING MARKET, Stare Jabłonki, Polska. Zaproszony warsztat: “Developing word reading and spelling skills”.
 • 2006/06/26-28 IV Ogólnopolskie Spotkanie Nauczycieli Języka Angielskiego – ENGLISH TEACHING MARKET, Stare Jabłonki, Polska. Zaproszony warsztat: „Developing phonemic awareness”.
 • 2006/02/18 Problemy w nauce uczniów z dysleksją ze szkół ponadpodstawowych, Warszawski Oddział nr I PTD, SP 312, Warszawa, Polska. Warsztat: “Nauczanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu wybranych relacji głoska-litera na przykładzie języka angielskiego”.
 • 2006/02/18 Problemy w nauce uczniów z dysleksją ze szkół ponadpodstawowych, Warszawski Oddział nr I PTD, SP 312, Warszawa, Polska. Wykład plenarny: “Przyczyny trudności uczniów z dysleksją w nauce języków obcych” [Causes of dyslexic students difficulties in learning foreign languages].
 • 2005/10/15 IV Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. II Regionalna Konferencja Naukowa Dysleksja rozwojowa – obszary trudności, Uczelniane Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog” Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, Uniwersytet Opolski, Polska. Referat: „Przyczyny trudności ucznia z dysleksją w nauce języków obcych”.
 • 2005/07/14-16 3rd International Multilingualism & Dyslexia Conference, Limassol, Cyprus. Referat i plakat: “Facing dyslexia – a foreign language perspective”.
 • 2005/05/19-21 XVIIth International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, Polska. Referat: “Causes of developmental dyslexia”.
 • 2005/04/04-07 PASE (Polish Association of the Study of English) Conference, Uniwersytet Łódzki, Polska. Referat: “Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH) – an attempt to explain difficulties encountered in learning foreign languages by dyslexic students”.
 • 2004/12/03-04 Jubilee Conference – Program INSETT for English Language Teachers, Gdańsk, Polska.
 • 2004/11/06 Conference for foreign language teachers within the framework of III European Week of Dyslexia Awareness. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, Polska.Wykład plenarny: „Trudności w nauce języków obcych uczniów z dysleksją rozwojową”.
 • 2004/11/06 Conference for foreign language teachers within the framework of III European Week of Dyslexia Awareness. Polskie Towarzystwo Dysleksji, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Pałac Młodzieży, Bydgoszcz, Polska. Warsztat: “Techniki rozwijania umiejętności ortograficznych u uczniów dyslektycznych”.
 • 2004/09/17-19 13th International IATEFL Poland Conference, Radom, Polska.
 • 2004/09/06-09 7th Congress of the International Association of Applied Linguistics – Challenging Tasks for Psycholinguistics in the New Century, Uniwersytet Śląski, Cieszyn, Polska. Plakat: “Teaching grapheme/phoneme conversion rules in English to Polish dyslexic students”.
 • 2004/09/06-09 7th Congress of the International Association of Applied Linguistics – Challenging Tasks for Psycholinguistics in the New Century, Uniwersytet Śląski, Cieszyn, Polska. Referat: “Perceptual-motor integration deficit in developmental dyslexia”.
 • 2004/09/03-05 Dysleksja: od badań mózgu do praktyki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Polskie Towarzystwo Dysleksji, Warszawa, Polska. Plakat: „Efektywność autorskiego programu nauczania języka angielskiego usprawniającego umiejętność czytania i pisania na poziomie wyrazu u uczniów z dysleksją rozwojową”.
 • 2004/03/27-30 6th BDA International Conference – The Dividends from Research to Policy and Practice, University of Warwick, Wielka Brytania. Plakat: “Teaching English as a foreign language to Polish dyslexic students”.
 • 2003/11/29 Rzeczywistość a przyszłość edukacji ucznia z dysleksją. Modelowa opieka. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Polskie Towarzystwo Dysleksji, Opole, Polska. Warsztat: “Uwrażliwianie i wypracowanie modelowej opieki nad uczniem z dysleksją”.
 • 2003/10/04 II Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji Dysleksja rozwojowa – rozpoznanie problemu i praca z uczniem dysfunkcyjnym, Opolskie Studium Oświaty Dorosłych “Andragog”, Uniwersytet Opolski, Polska. Referat: „Efektywność autorskiego programu nauczania języka angielskiego usprawniającego czytanie i pisanie uczniów z dysleksją rozwojową”.
 • 2003/09/27 Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk, Polska. Warsztat: “Praktyczne wykorzystanie autorskiego programu nauczania języka angielskiego usprawniającego czytanie i pisanie uczniów z dysleksją rozwojową”.
 • 2003/09/27 Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk, Polska. Wykład plenarny: “Efektywność autorskiego programu nauczania języka angielskiego usprawniającego czytanie i pisanie uczniów z dysleksją rozwojową”.
 • 2003/09/19-21 12th International IATEFL Poland Conference, Wrocław, Polska.
 • 2002/11/09-11 11th International IATEFL Poland Conference, Poznań, Polska. Warsztat: “Improving reading and spelling skills of dyslexic students”.
 • 2001/04/18-21 5th BDA International Conference – Dyslexia: At the Dawn of the New Century, University of York, York, Wielka Brytania. Plakat: “Teaching English as a foreign language to a Polish dyslexic child – a case study”.
 • 2000/11/10-12 9th International IATEFL Poland Conference, Kraków, Polska.
 • 1999/10/07-10 Learning from Experience – National Young Learners Conference, The British Council, Puławy, Polska. Referat: “English teachers and their dyslexic students”.
 • 1999/06/17-19 1st BDA International Conference on Multilingualism and Dyslexia Including the Teaching of Modern Foreign Languages to Dyslexic Students, University of Manchester, Institute of Science and Technology, Manchester, Wielka Brytania. Plakat: “Dyslexia – does it mean anything to a foreign language teacher?”.

Popularyzacja nauki:

 • 2015 – wykładowca na kursie MOOC (massive open online course) na temat ‘Dyslexia and language teaching’, który bazował na materiałach kursowych DysTEFL. Kurs zorganizowany przez Lancaster University we współpracy z platformą FutureLearn. Na kurs zarejestrowało się 18000 uczestników z całego świata!

 • 2015 – warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego z Pancyprian Association of Teachers of English na temat “Learning differences and EFL teaching”, organiztor – Cyprus Pedagogical Institute, Nicosia, Cypr.
 • 2014 – materiały szkoleniowe dla nauczycieli języka angielskiego dotyczące dysleksji – “Dyslexia in the EFL classroom“, Pearson.

 • 2013 – wykład inauguracyjny; Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki.
 • 2013 – wykład: „Specyficzne trudności w uczeniu się – zadania nauczyciela”, Fundacja Oświatowa „Nasza Szkoła”, Łódź, Polska.
 • 2011 – warsztaty: “Educational accommodations towards learners with dyslexia” for teachers, UMCS, Lublin, Polska (realizowane w ramach projektu pt. www.praktyki.wh.umcs – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.)
 • 2011 – warsztaty: “Educational accommodations towards learners with dyslexia” for teachers, UMCS, Lublin, Polska (realizowane w ramach projektu pt. www.praktyki.wh.umcs – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.)
 • 2010 – warsztat: “Dyslexia in the English language classroom” for members of the Psycholinguistic Open Team, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki.
 • 2007 – warsztat: “Taming grammar”, OUP – Oxford Primary Teachers` Academy (OPTA), Warszawa.
 • 2007 – wykład dla nauczycieli: „Zjawisko dysleksji rozwojowej a uczenie się języków obcych”, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Łódź.
 • 2006 – wykład i warsztat: „Zjawisko dysleksji oraz gry i zabawy pomagające osobom dyslektycznym w zapamiętywaniu pisowni wyrazów”, Oxford University Press, Warszawa.
 • 2006 – warsztaty: „Developing phonemic awareness”, OUP – Oxford Primary Teachers` Academy (OPTA), Łódź, Białystok, Poznań, Warszawa.
 • 2006 – wykład i warsztat: „The phenomenon of developmental dyslexia – effective teaching methods”, Teacher Training College i MSCDN – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ostrołęka.
 • 2005 – warsztat: „Zjawisko dysleksji oraz gry i zabawy pomagające osobom dyslektycznym w zapamiętywaniu pisowni wyrazów”, OUP – Oxford Primary Teachers` Academy (OPTA), Warszawa, Katowice, Wrocław, Kraków.
 • 2005 – wykład dla nauczycieli liceum: „Specific learning difficulties – developmental dyslexia”, I Liceum Ogólnokształcące, Nauczycielskie Kolegium Kształcenia Nauczycieli, Opole.
 • 2004 – wykłady i warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego „Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz warunków testowania i egzaminowania uczniów z dysleksja rozwojową w różnych typach szkół” w ramach kursu „Jak testować efektywnie na lekcjach języka angielskiego?” , MODN, Opole.
 • 2004 – J. Nijakowska i A. Jurek. Wystawa: „Dysleksja – czy umiemy pomóc?”. III European Week of Dyslexia Awareness. Biblioteka Publiczna i MODN, Opole.
 • 2004 – J. Nijakowska i A. Jurek, wykład dla nauczycieli języków obcych: „Trudności w nauce języków obcych u uczniów z dysleksją rozwojową”, MODN, Opole.
 • 2003 – wykłady i warsztaty: „Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka angielskiego” w ramach kursu: „Zagadnienia dydaktyki języka angielskiego w praktyce szkolnej” [Aspects of English language didactics in school practice], WOM, Opole.
 • 2003 – “Kurs metodyczno-językowy dla nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych i gimnazjów” – lectures and workshops on developmental dyslexia during the „Summer Refresher Course” for teachers of English from primary school and gymnasium, Program Doskonalenia Nauczycieli Języka Angielskiego INSETT, NKJO Opole.
 • 2003 – lecture: “Dysleksja a języki obce” [Dyslexia versus learning foreign languages]) during The Conference for English Teachers, MODN, Opole.
 • 2003 – lecture and workshop for teachers of English: ”Utrzymanie dyscypliny na lekcjach języka angielskiego”, MODN, Opole.
 • 2003 – warsztat dla nauczycieli języka angielskiego: „Dysleksja – problem czy wyzwanie?”, „City College”, Radom.
 • 2000 – warsztat: “Effective teaching methods of English as a foreign language to dyslexic students” w ramach kursu: „Zastosowanie metod aktywnych, multimediów i projektów europejskich na lekcjach języka angielskiego w gimnazjum” [Using active teaching methods, multimedia and European projects during English lessons], WOM, Opole.
 • 2000 – wykład i warsztat: “Scholastic problems of dyslexic individuals as well as forms and methods of work with dyslexic students” w ramach kursu: „Methodology of teaching English as a foreign language to gymnasium students – practical aspects”, II Edition of Educational Grants, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Opole.
Skip to content